صنعت توریسم

  1. پاورپوینت ارزیابی قابلیت های زمین گردشگری ژئومورفوسایت های استان مازندران
  2. تحقیق شناسایی نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم
  3. تحقیق فرصت های جهانی شدن و توریسم در کشورهای در حال رشد (نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران)
  4. تحقیق مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر (1997-2006)
  5. تحقیق صنعت توریسم