روان پزشکی

  1. تحقیق تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری (بک) در دختران دبیرستانی
  2. بررسی اختلالات و انحرافات جنسی و درمان
  3. تحقیق کلیه بیماران مراکز روانپزشکی و روان درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران
  4. تحقیق بررسی اثربخشی تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب بیماران قلبی