برنامه ریزی

  1. تحقیق نحوه تهیه برنامه POA (مداخله ای)
  2. تحقیق برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
  3. تحقیق برنامه ریزی و نقش آن در تأمین و توسعه منابع انسانی
  4. تحقیق مدل برنامه ریزی CPM
  5. تحقیق برنامه ریزی تولید و مونتاژ در شرکت هپکو و بررسی مشکلات آن
  6. تحقیق برنامه ریزی آموزشی در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  7. تحقیق برنامه ریزی
  8. تحقیق معرفی JIT
  9. تحقیق برنامه ریزی نیمه معین (SDP)