زیردسته پدافند غیرعامل

  1. تدوین طرح عملیاتی مانور
  2. چگونگی لحاظ نمودن ملاحظات پدافند غیر عامل در طراحی سد و نیروگاه های برق آبی
  3. الزامات مهندسی در پدافند غیر عامل
  4. ارائه متدولوژی انجام پروژه های پدافند در حوزه سد، خطوط انتقال و نیروگاه
  5. دوره آشنایی با تهدیدات، ویژه صنعت آب
  6. ارزیابی پدافند غیرعامل در سدهای بزرگ مخزنی
  7. تحقیق پدافند غیرعامل
  8. جزوه آموزشی پدافند غیرعامل
  9. مقاله با موضوع معرفی انواع مین های دریایی و راهکارهای پدافند غیر عامل در مقابله با آن ها