پرستاری

  1. جزوه آموزشی تدابیر پرستاری در بیماری های پوستی
  2. جزوه آموزشی پرستاری داخلی و جراحی
  3. جزوه آموزشی پرستاری مراقبت های ویژه
  4. جزوه آموزشی نکات مراقبت های ویژه (CCU، ICU، دیالیز و فوریت ها)
  5. پاورپوینت قوانین و مقرارت حرفه ای در پرستاری
  6. تحقیق رشته پرستاری