مدیریت مشتری

  1. پاورپوینت سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری
  2. پاورپوینت مدیریت الکترونیکی روابط با مشتریان (e-CRM)
  3. تحقیق نقش زبان بدن در سیستم های ارتباط با مشتری
  4. تحقیق نقش آموزش کارکنان در رضایتمندی مشتریان
  5. تحقیق رضایتمندی مشتریان شرکت داروسازی ثامن طی وره یکساله وارائه راهکارهایی برای بهبود آن