متره و برآورد

 1. پروژه متره و برآورد ساختمان 4 طبقه 16 واحدی
 2. فایل اکسل فهرست بهای تاسیسات مکانیکی 95
 3. فایل اکسل فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه 1395
 4. فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 95
 5. جزوه آنالیز و تجزیه کارگاهی انواع مصالح سازه ای مصرفی و نیروی انسانی در ساختمان
 6. پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی 4
 7. پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی 3
 8. پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی 2
 9. پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی 1
 10. پروژه متره و برآورد سالن صنعتی، شامل ریزمتره، برآورد مالی، نقشه های مورد نیاز
 11. 4 نمونه پروژه آماده متره و برآورد به همراه کتاب آموزشی متره و برآورد
 12. فایل اکسل فهرست بهای آبیاری ساخت و ترمیم قنات 1395
 13. فایل اکسل فهرست بهای شبکه توزیع آب 1395
 14. فایل اکسل فهرست بهای خطوط انتقال آب 1395
 15. فایل اکسل فهرست بهای آبیاری زهکشی 1395
 16. فایل اکسل فهرست بهای آبیاری تحت فشار 1395
 17. فایل اکسل فهرست بهای سدسازی 1395
 18. فایل اکسل فهرست بهای فاضلاب 1395
 19. فایل اکسل فهرست بهای آبیاری تحت فشار 1395
 20. فایل اکسل فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال 94
 21. فایل اکسل فهرست بهای خطوط انتقال سال 94
 22. فایل اکسل فهرست بهای تأسیسات مکانیکی سال 94
 23. فایل اکسل فهرست بهای سدسازی سال 94
 24. فایل اکسل فهرست بهای راه و باند سال 94
 25. فایل اکسل فهرست بهای آبیاری تحت فشار سال 94
 26. فایل اکسل فهرست بهای ابنیه سال 94