مدیریت تحول

 1. مبانی نظری و ادبیات فصل 2 تحقیق: چابکی سازمانی
 2. پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت تحول در سازمان وندل. فرنچ و سیسیل اچ. بل
 3. پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت تحول در سازمان وندل. فرنچ و سیسیل اچ. بل
 4. پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندل. فرنچ و سیسیل. اچ. بل
 5. پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندل. فرنچ و سیسیل. اچ. بل
 6. پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندل. فرنچ و سیسیل. اچ. بل
 7. پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندل. فرنچ و سیسیل. اچ. بل
 8. پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندل فرنچ و سیسیل اچ. بل
 9. پاورپوینت فرهنگ سازمانی، بستر تحول
 10. پاورپوینت رهبری تحول
 11. پاورپوینت استراتژی های تغییر و تحول سازمان
 12. پاورپوینت استراتژی های تحول در سطح کلان (استراتژی های تحول مبتنی بر برنامه)
 13. پاورپوینت استراتژی های تحول در سطح خرد
 14. پاورپوینت طوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب
 15. پاورپوینت تغییر و بهبود سازمانی
 16. چالشها و مشکلات پیاده سازی دورکاری در ایران
 17. ترجمه متن نفوذ: قدرتی برای ایجاد تغییرات، به همراه اصل مقاله
 18. ترجمه متن نفوذ: قدرتی برای ایجاد تغییرات، به همراه اصل مقاله
 19. خاستگاه مهندسی نظام های کلان
 20. خلاصه کتاب های جاری سازی استراتژی و کتاب رقص تغییر به علاوه مباحث کلاسی دکتر لشکر بلوکی
 21. تحقیق مدیریت تغییر
 22. تحقیق گذری بر مدیریت تحول
 23. تحقیق چگونه ارتباط سازنده تر با رئیس خود برقرار کنید؟
 24. تحقیق مدیریت تحول