علوم کتاب داری

  1. تحقیق بررسی میزان کتاب خوانی غیردرسی دانش آموزان دوره دبیرستان در پیشرفت تحصیلی
  2. پروپوزال کارشناسی ارشد کتابداری با موضوع میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادهنده توسط مدیران در…
  3. تحقیق تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن