مقاله ترجمه شده

 1. مقاله ترجمه شده با عنوان ارزش کارآفرینی در چیست؟ مروری بر تحقیقات اخیر
 2. مقاله ترجمه شده با عنوان تجزیه و تحلیل معیاری از استفاده استراتژیک از رسانه های اجتماعی در…
 3. مقاله ترجمه شده با عنوان اثرات متعادل کننده فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری
 4. مقاله ترجمه شده اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ارزش
 5. مقاله ترجمه شده با عنوان اثر گرایش ها و حالات قدیمی و مدیریت تعارض بر رضایت مشتری و احیای خدمات
 6. دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان اتخاذ عملیات استخدام ژاپنی در مالزی
 7. مقاله معماری سازمانی مبتنی بر آنتولوژی
 8. ترجمه مقاله آنالیز چارچوب مدیریت پاداش دهی با روش های تصمیم گیری چند معیاره
 9. ترجمه مقاله تصمیم گیری چند معیاره گروهی براساس مجموعه های فازی با ارزش بازه ای: گستره ای از روش…
 10. ترجمه متن ریسک و بحران مالی، به همراه اصل مقاله
 11. ترجمه مقاله راهنمای کاربرد AG 31-004، تهویه مطبوع مدارس، راهنمای طراحی، به همراه اصل مقاله
 12. ترجمه مقاله امنیت نسل سوم، به همراه اصل مقاله
 13. مقاله ترجمه شده با عنوان کاربردهای لیپاز در صنایع غذایی
 14. تحقیق ترجمه شده با عنوان فقر، جنسیت و جوانی
 15. مقاله ترجمه شده با عنوان پیرامون توسعه بتن ژئوپلیمر بر پایه خاکستر بادی
 16. ترجمه مقاله حسابداری، به همراه اصل مقاله