کشاورزی

  1. گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح در جهاد کشاورزی شهرستان مینودشت
  2. گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات
  3. گزارش کارآموزی زراعت نانوتکنولوژی و کاربرد آن در کشاورزی
  4. گزارش کارآموزی تسطیح زمین های کشاورزی و ذخیره کردن آب در مخزن آببندان
  5. گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات در مرکز تحقیقات- بخش تهیه و اصلاح بذر و نهال
  6. گزارش کارآموزی اصلاح ذرت، سویا و سورگوم در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی
  7. گزارش کارآموزی مؤسسه آفات و بیماری های گیاهی بخش علف های هرز