مقاله بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و ابعاد آن بر عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان

دانلود مقاله با موضوع بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و ابعاد آن بر عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان، در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، روش، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، منابع، Abstract. چکیده مقاله: بخش قابل توجه ای…

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 12

حجم فایل: 110 کیلوبایت

قیمت: 1500 تومان

دانلود مقاله با موضوع بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و ابعاد آن بر عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان،

در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

روش

یافته ها

بحث

نتیجه گیری

منابع

Abstract

چکیده مقاله:

بخش قابل توجه ای از یادگیری های دا نش آموزان، که درنتیجه تعاملات افراد و جو حاکم بر محیط آموزشی حاصل می شود را برنامه درسی پنهان می نامند. لذا با توجه به اهمیت موضوع و نقش آن در تعلیم و تربیت، هدف مطالعه حاضر نیز بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و ابعاد آن با عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه شهراصفهان بود. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه مورد مطالعه دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان بود. حجم نمونه 240 نفر و به روش خوشه ای چند مرحله ای تعیین شد. به منظورگردآوری اطلاعات برنامه درسی پنهان از پرسشنامه ای محقّق ساخته که شامل 35سوال بسته پاسخ از نوع مقیاس 5 درجه ای لیکرت و درقالب 5 مؤلفه (قوانین و مقررات، تعامل معلم – دانش آموز، تعامل بین فردی دانش آموزان، تعامل کادرآموزشی – دانش آموز و امکانات آموزشی -سخت افزاری) استفاده گردید. جهت گردآوری اطلاعات مرتبط با سلامت روان از پرسشنامه استاندارد گلدبرگ (1972) استفاده شد. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی کولموگراف اسمیرنف و ضریب همبستگی اتا استفاده گردید. یکی از نتایج پژوهش رابطه مثبت و معنادار برنامه درسی پنهان و بعد تعامل کادرآموزشی –دانش آموز با عملکرد تحصیلی بود. از دیگر نتایج پژوهش، ارتباط منفی و معنادار ابعاد قوانین و مقررات و امکانات آموزشی- سخت افزاری با سلامت روان بود. لذا با توجه به یافته های پژوهش، ضرورت داردکه مسئولین آموزشی جهت مقابله با آثارمنفی برنامه درسی پنهان و تقویت آثار مثبت آن به طراحی و اعمال محیطی سالم در مدارس اقدام نمایند.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • برنامه درسی
 • برنامه درسی پنهان
 • ابعاد برنامه درسی پنهان
 • عملکرد تحصیلی
 • تحقیق برنامه درسی
 • تحقیق برنامه درسی پنهان
 • تحقیق ابعاد برنامه درسی پنهان
 • تحقیق عملکرد تحصیلی
 • مقاله برنامه درسی
 • مقاله برنامه درسی پنهان
 • مقاله ابعاد برنامه درسی پنهان

کلیک برای خرید