تحقیق بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مخدر

دانلود تحقیق با موضوع بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر، در قالب word و در 109 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، فصل اول: بیان مسأله و چهارچوب نظری آن، اهمیت و ضرورت تحقیق، …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 92

حجم فایل: 1,472 کیلوبایت

قیمت: 13500 تومان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر،

در قالب word و در 109 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

فصل اول: بیان مسأله و چهارچوب نظری آن

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغییرهای تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

تاریخچه کیفیت زندگی

تعریف کیفیت زندگی

ویژگی های کیفیت زندگی

کاربرد اندازه گیری کیفیت زندگی

شاخص های مؤثر در کیفیت زندگی

نظریات کیفیت زندگی

ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی

عوامل مؤثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانس

اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی

سنجش کیفیت زندگی

عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی

کیفیت زندگی معتادین

شاخص های کیفیت زندگی در ایران

اعتیاد

خصوصیات حالات اعتیاد

مروری برنظریه واقعیت درمانی گلاسر

نظریه شخصیت گلاسر

نظریه انتخاب

اجزای نظریه انتخاب

پیامدهای نظریه انتخاب

نظریه کنترل

هدف واقعیت درمانی

راهبردهای واقعیت درمانی

شیوه درمان

فرآیند درمان

شیوه های عمده

روش های واقعیت درمانی گروهی

فرآیند درمان در واقعیت درمانی

کاربرد واقعیت درمانی

مقایسه واقعیت درمانی با برخی از نظریه های مشاوره و روان درمانی

مقایسه روانکاوی فروید با واقعیت درمانی

مقایسه واقعیت درمانی با رفتارگرایی

عوامل درمانی درگروه درمانی

نکات پایانی و قابل توجه

پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزارهای اندازه گیری تحقیق

روش اجرای تحقیق

شیوه مداخله (جلسات درمانی)

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

مقدمه

بررسی توصیفی و استنباطی یافته های تحقیق

آمار توصیفی

بررسی فرضیه ها

نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه

بررسی فرض همگنی واریانس های متغیرهای تحقیق

نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه

بررسی فرض همگنی واریانس های متغیرهای تحقیق

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و تفسیر نتایج پژوهش

خلاصه و جمع بندی

محدودیت ها

پیشنهاد ها

فهرست منابع

پیوست ها

به همراه پرسشنامه

چکیده تحقیق:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر در شهرستان قوچان انجام شد. طرح پژوهش ازنوع آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه معتادان تحت درمان کلینیک ترک اعتیاد رازی بود. برای انتخاب نمونه ها ازروش نمونه گیری داوطلبانه ودر دسترس استفاده شد و سپس گروه هابه تعداد30نفر (گروهآزمایش15نفر) و (گروه کنترل15نفر) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

ابزار اندازه گیری، پرسش نامه های کیفیت زندگی (SF. 36) و گرایش به مصرف مواد به صورت محقق ساخته فرچاد و همکاران به عنوان پیش آزمون استفاده گردید. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش با نظریه تئوری انتخاب گلاسر قرار گرفتند ودرپایان گروه ها مجدداً با استفاده از پرسش نامه های مذکور مورد آزمون قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج کل نشان داد که آموزش نظریه انتخاب توانست میزان کیفیت زندگی در همه مؤلفه های آن را افزایش و در گرایش به مصرف موادکاهش دهد. این یافته ها در سطح 05/0درصد معنادار است.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • آموزش نظریه انتخاب
  • کیفیت زندگی
  • گرایش به مصرف مواد
  • بررسی اثربخشی نظریه انتخاب
  • کیفیت زندگی معتادان
  • گرایش به مصرف مواد معتادان به مخدر
  • تحقیق مواد مخدر
  • مقاله مواد مخدر
  • پایان نامه مواد مخدر
  • تحقیق در مورد مواد مخدر

کلیک برای خرید