تحقیق رابطه هوش معنوی با باورهای غیر منطقی در زوج های دارای تعارض های زناشویی

دانلود تحقیق با موضوع رابطه هوش معنوی با باورهای غیر منطقی در زوج های دارای تعارض های زناشویی، در قالب word و در 103 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول- موضوع تحقیق، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، تعاریف عملی…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 103

حجم فایل: 830 کیلوبایت

قیمت: 13500 تومان

دانلود پایان نامه با موضوع رابطه هوش معنوی با باورهای غیر منطقی در زوج های دارای تعارض های زناشویی،

در قالب word و در 103 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول- موضوع تحقیق

مقدمه: 2

بیان مسئله: 2

اهمیت و ضرورت تحقیق: 5

اهداف تحقیق: 6

فرضیه های تحقیق: 6

تعاریف نظری و عملیاتی: 6

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه: 10

هوش: 10

تاریخچه هوش 11

نظریه هوش گاردنر 11

معنویت: 13

دیدگاه های روانشناسانه به معنویت 14

اسلام و معنویت: 18

شرایط یک زندگی معنوی: 18

هوش معنوی: 19

تاریخچه هوش معنوی 20

مؤلفه های هوش معنوی: 21

مولفه های هوش معنوی در اسلام 23

مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر 24

مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه های مختلف: 24

مهارت های هوش معنوی (SQ) از دیدگاه سیندی ویگلز ورث: 25

رشد هوش معنوی: 27

تفاوت فرد دارای هوش معنوی و افراد دیگر: 29

رابطه هوش ها (سیندی ویگلورث) 30

مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر از دیدگاه های مختلف 31

فواید هوش معنوی 31

تعارض زناشویی: 36

منابع تعارض: 36

کارکردهای تعارض: 37

شناسایی تعارض های همسران در زندگی مشترک: 38

آسیب شناسی زندگی زناشویی: 39

نظریه های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی: 40

مدل های ارزیابی آسیب شناسی زندگی زناشویی: 43

اهداف حل مشکلات خانوادگی: 46

باورهای غیر منطقی: 46

تحقیقات انجام شده درداخل وخارج از کشور: 49

استنتاج از مطالعه پیشینه 59

فصل سوم- روش تحقیق

روش پژوهش 61

جامعه آماری: 61

نمونه و روش نمونه گیری: 61

ابزار اندازه گیری: 61

شیوه اجرای پژوهش: 65

روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات: 66

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمه 68

بررسی توصیفی مشاهدات 68

فرضیه های پژوهش 72

بررسی مناسبت مدل: 79

یافته های جانبی 81

نتیجه گیری نهایی 81

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

مقدمه 84

بحث و نتیجه گیری 86

محدودیت ها 89

پیشنهادهای پژوهش 89

منابع 90

منابع انگلیسی: 92

پیوست ها 94

* به همراه پرسشنامه *

چکیده پایان نامه:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش معنوی با باورهای غیر منطقی در زوج های دارای تعارض های زناشویی است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به پنج مرکز مشاوره شهر قوچان (بین سنین 18-40 ساله با مقاطع تحصیلی مختلف) می باشد. در این مطالعه از سه پرسشنامه هوش معنوی (ISIS)، پرسشنامه باورهای غیر منطقی و پرسشنامه تعارض های زناشویی جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای همبستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته¬های این پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و تعارض های زناشویی رابطه معنادار منفی وجود دارد؛ بین باورهای غیر منطقی و تعارض های زناشویی رابطه معنادار وجود دارد؛ هم چنین، یافته ها نشان داد تاثیر شاخص های دموگرافیک بر رابطه بین تعارض زناشویی و متغیرهای مستقل معنادار نبودند.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • هوش معنوی
  • تعارضات زناشویی
  • رابطه هوش معنوی با باورهای غیر منطقی
  • زوج های دارای تعارض های زناشویی
  • تحقیق هوش معنوی
  • تحقیق تعارضات زناشویی
  • مقاله هوش معنوی
  • مقاله تعارضات زناشویی
  • پایان نامه هوش معنوی
  • پایان نامه تعارضات زناشویی

کلیک برای خرید