تحقیق ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک

دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک، در قالب word و در 170 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده 1، مقدمه 3، فصل اول: 1-1- تالاسمی 8، 1-2- اتیولوژی و سبب شناسی تالاسمی…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 186

حجم فایل: 6,802 کیلوبایت

قیمت: 10000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک،

در قالب word و در 170 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده 1

مقدمه 3

فصل اول:

1-1- تالاسمی 8

1-2- اتیولوژی و سبب شناسی تالاسمی 8

1-2-1- خون شناسی 9

1-2-2- خون سازی و گلبولهای قرمز 10

1-3- تالاسمی و انواع آن 10

1-3-1 آلفا تالاسمی 10

1-3-2- بتا تالاسمی 11

1-3-2-1 بتا تالاسمی مینور (سالم ناقل) 11

1-3-2-2 – بتا تالاسمی ماژور (بیماری تالاسمی) 12

1-3-2-3-بتا تالاسمی بینابینی 13

1-4- تشخیص تالاسمی 13

1-5- درمان تالاسمی 13

1-6- فیزیولوژی عنصر آهن و اهمیت آن در بدن انسان 14

1-6-1- مسمومیت حاد آهنی 15

1-7- دسفرال 16

1-7-1- نحوه استفاده از داروی دسفرال 17

1-7-2-کاربردهای داروی دسفرال در پزشکی 18

1-7-3- عوارض ناشی از داروی دسفرال 19

1-7-4- اقدامات احتیاطی در مورد داروی دسفرال 19

1-7-5- ملاک توقف درمان بوسیله دسفرال 20

فصل دوم:

2-1- سیدرو فورها 22

2-1-1- هیدروکسامات ها 24

2-1-2- فنولات ها یا کاتکولات ها 25

2-2- دسفری اکسامین ها 26

2- 2-1 – ساختمان دسفری اکسامین 28

2-2-2- دسفراکسامین بصورت آنتی اکسیدان 28

2-2-3 – خصوصیات فیزیکو و شیمیایی دسفراکسامین 29

2-2-4- مکانیسم دسفراکسامین در جلوگیری از بیماریهای با بار اضافی آهن 29

2-2-5- تشکیل رادیکال DFO nitroxide 30

2-3- دسفری اکسامین B 31

2-3-1- بیوسنتر دسفری اکسامین B 33

2-3-2- ژن های کد کننده دسفری اکسامین B 33

2-4- تولید کننده های دسفری اکسامین 34

2-5- اهمیت آهن بر روی میکروارگانیسمها 35

2-6- مکانیسم عمل سیدروفورها در ارتباط با انتقال آهن به درون سلول میکروارگانیسم ها 36

2-7- تولید، استخراج و تخلیص دسفری اکسامین B 37

فصل سوم:

3-1- اکتینومیست ها 40

3-2- استرپتومایسس ها 43

3-2-1- پاتولوژی 43

3-2-2 – مرفولوژی و ساختمان 43

3-2-3- مشخصات کلنی 454

3-2-4- اسپورزایی 47

3-2-5- ترکیبات پوشش سلولی 49

3-2-6- تغذیه و فاکتورهای موثر بر رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی 49

3-2-6-1- تغذیه 49

3-2-6-2- اکسیژن 50

3-2-6-3 – رطوبت 50

3-2-6-4- دما 51

3-2-6-5- pH 51

3-2-6-6- اکولوژی 52

3-2-6-7- بیولوژی توسعه یافته استرپتومایسس 53

3-2-7- انواع فرآورده های میکروبی 56

3-2-7-1- متابولیت های اولیه 56

3-2-7-2- متابولیت های ثانویه 56

3-2-7-2-1- آنتی بیوتیک ها 58

3-2-7-2-1-1- فیزیولوژی و تنظیم تولید آنتی بیوتیک 58

3-2-7-3- آنزیم ها 63

3-2-7-3-1- پروتئازها 63

3-2-7-3-1-1- پروتئازهای اسیدی 67

3-2-7-3-1-1-1- رنین 67

3-2-7-3-1-2- پروتئازهای خنثی 67

3-2-7-3-1-3- پروتئاز های قلیایی 67

3-2-7-3-1-3-1- فرآیند تخمیر پروتئازهای قلیایی 68

3-2-7-3-1-3-2- تعیین فعالیت پروتئاز قلیایی 69

3-2-7-3-1-4- بازدارنده های فعالیت آنزیم پروتئاز وشلاته کننده ها 69

3-2-7-3-1-5- تجزیه 71

3-2-7-3-1-6- پروتئاز ها و استرپتومایسسها 71

3-2-8- محیط کشت تخمیر صنعتی 71

3-2-8-1- نیازهای غذایی میکروارگانیسم ها 71

3-2-8-1-1- کربن 74

3-2-8-1-1-1- منابع کربن و استرپتومایسس ها 77

3-2-8-1-2-نیتروژن 78

3-2-8-1-2-1- منابع نیتروژن و استرپتومایسس ها 80

3-2-8-1-3- هیدروژن و اکسیژن 80

3-2-8-1-4- مواد معدنی 80

3-2-8-2-تنظیم کننده های متابولیکی 81

3-2-8-3- ضد کف ها 82

3-2-9- بیوسنتز در استرپتومایسس ها 83

فصل چهارم:

4-1- دستگاه های مورد استفاده 86

4-2- وسایل مورد استفاده 86

4-3 – محیط های کشت مایع برای رشد باکتری 88

4-4- محیط های کشت جامد برای رشد باکتری 89

4-5- محیط های جامد برای تولید اسپور 89

4-6- مواد لازم جهت رنگ آمیزی گرم 90

4-7- مواد لازم جهت استفاده از میکروسکوپ نوری 91

4-8- محیط مورد استفاده جهت شناسایی کیفی دسفری اکسامین: محیط Des4 91

4-9- محیط مورد استفاده جهت اندازه گیری تولید دسفری اکسامین محیط Soy bean 91

4-10- مواد لازم جهت نگهداری و ذخیره باکتری ها 92

4-11- معرف های دسفری اکسامین 92

4-12- مواد لازم جهت رسم منحنی استاندارد دسفری اکسامین B 92

4-13- مواد لازم جهت استخراج دسفری اکسامین 92

4-14- مواد لازم جهت تهیه محلول Lysing Buffer 93

4-14-1 – مواد لازم جهت تهیه محلول Tris Hcl 93

4-15- محلول کازئین %5/0 دربافر فسفات 93

4-15-1- بافر فسفات (PBS) 93

4-16- محلول لوری (Lowry) 93

فصل پنجم:

5 – 1- تهیه و آماده سازی سویه استرپتومایسس پیلوسوس 98

5 2 بررسی خصوصیات مرفولوژیکی سویه استرپتومایسس پیلوسوس 98

5-2-1- خصوصیات ماکروسکوپی 99

5- 2-1-1- کشت استرپتومایسس پیلوسوس بر روی محیط جامد 99

5-2-1-2- کشت استرپتومایسس پیلوسوس در محیط مایع 99

5-2-2 خصوصیات میکروسکوپی 99

5-2-2-1- تهیه لام از محیط کشت جامد 99

5-2-2-2- تهیه لام از محیط کشت مایع 100

5 22 3 رنگ آمیزی گرم 100

5 3 تهیه مایع تلقیح 100

5 3 1 تهیه محیط ذخیره 101

5 3 2 تهیه سوسپانسیون اسپور 101

5 4 رسم منحنی رشد استرپتومایسس پیلوسوس 101

5 5 بررسی تغییرات pH در محیط کشت Soybean 102

5 6 تولید دسفری اکسامین توسط استرپتومایسس پیلوسوس 102

5 6 1 تشخیص کیفی دسفری اکسامین 102

5 6 2 سنجش میزان تولید دسفری اکسامین در هر روز 103

5-6-3- رسم منحنی استاندارد دسفرال 103

5-7 استخراج دسفری اکسامین بوسیله فنل-کلروفرم 104

5 7 1 مزتیله کردن دسفری اکسامین 105

5-8- تعیین وجود دسفری اکسامین B در ماده استخراج شده 105

5 9 بهینه سازی محیط کشت تولید دسفری اکسامین 107

5 9 1 بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین 107

5 9 1 1 بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین در یک محدوده غلظت 107

5 9 2 بررسی اثر اسیدآمینه ترئونین و اسید آمینه لوسین و ویتامین تیامینB1) (برتولید دسفری اکسامین 108

5 9 3 بررسی گلوکز و ملاس و سوکروز بر تولید دسفری اکسامین 108

5 9 4 بررسی اثر شلاته کننده های کاتیون بر تولید دسفری اکسامین 108

5 9 5 استفاده از محیط کشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط کشت Soybean 109

5 9 6 بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین 109

5 961 بررسی تاثیر مواد معدنی در غلظت های مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین 111

5 10 – بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته کننده ها و مواد معدنی مختلف 112

5 10 1 کشت باکتری و سنجش پروتئاز 112

5 10 2 تخلیص کازئین 113

فصل ششم:

6 1 بررسی خصوصیات مرفولوژیکی ماکروسکوپی استرپتومایسس پیلوسوس 115

6 1 1¬ خصوصیات ماکروسکوپی سویه استاندارد بر روی محیط کشت جامد 115

6 12 خصوصیات ماکروسکوپی سویه استاندارد در محیط کشت مایع 115

6 2 بررسی خصوصیات مرفولوژیکی میکروسکوپی استرپتومایسس پیلوسوس 116

6 3 رسم منحنی رشد استرپتوماسیس پیلوسوس در محیط کشت MYB 116

6-4- رسم منحنی pH بر حسب زمان در محیط کشت Soybean حاوی سویه استرپتومایسس پیلوسس 118

6 5 تشخیص کیفی و کمی دسفری اکسامین تولیدی 120

6-5-1- تشخیص کیفی و تولید و یا عدم تولید دسفری اکسامین 120

652 رسم نمودار استاندارد دسفرال 120

653 میزان دسفری اکسامین تولیدی در هر روز توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس در محیط Soy bean 121

6-6- نتایج مربوط به استخراج دسفری اکسامین تولید شده توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس 122

6-6-1- نتایج مربوط به تأیید وجود دسفری اکسامین B در ماده استخراج شده 122

6-7- بهینه سازی محیط کشت تولید دسفری اکسامین 124

6-7-1 بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین 124

6-7-1-1- بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین در یک محدوده غلظت 124

67 2 بررسی اثر اسید آمینه های ترئونین و لوسین و ویتامین تیامین (B1) 126

6 73 بررسی گلوکز، ملاس، سوکروز بر تولید دسفری اکسامین 126

6 7 4 بررسی اثر شلاته کننده های کاتیون بر میزان تولید دسفری اکسامین 127

6 7 5 استفاده از محیط کشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط کشت Soybean 128

6 7 6 بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین 128

6 – 7 – 6 – 1 – بررسی اثر مواد مختلف با غلظت متفاوت بر میزان تولید دسفری اکسامین 130

68 بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته کننده و مواد معدنی مختلف 139

فصل هفتم:

بحث و نتیجه گیری 143

پیشنهادات 147

فهرست منابع

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق تولید داروی دسفرال
  • تحقیق پیرامون تولید داروی دسفرال
  • دانلود مقاله تولید داروی دسفرال
  • پایان نامه پیرامون تولید داروی دسفرال
  • پروژه تولید داروی دسفرال
  • تحقیق در مورد تولید داروی دسفرال
  • پایان نامه رشته شیمی
  • دانلود تحقیق تولید داروی دسفرال

کلیک برای خرید