دانلود گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی، ویافرعی کاملاً مشخص است. چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی، بر، زمین تعیین میگردد. …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 116 کیلوبایت

قیمت: 6900 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • • دسته ای از آلیاژهای مقاوم به حرارت• دارای استحکام بالا و مقاومت در برابر آسیبهای سطحی• قابلیت کار تا دمایی معادل 80% نقطه ذوب آغازیندر ای فایل power point جامع و کاربردی که شامل 11 اسلاید... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: power point تعداد صفحات: 11 حجم فایل: 2,022 کیلوبایت قیمت: 3900 تومان • دسته ای از آلیاژهای مقاوم به حرارت • دارای استحکام بالا و مقاومت در برابر آسیبهای سطحی • قابلیت کار تا دمایی معادل 80% نقطه ذوب آغازین در ای فایل power point جامع و کاربردی که شامل…

 • دانلود تحقیق با موضوع آلیاژهای پایه کبالت و سوپرآلیاژهای آن، در قالب pptx و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل آلیاژهای کبالت، اکسایش آلیاژهای کبالت، استحکام بخشی آلیاژهای کبالت، سوپر آلیاژهای پایه کبالت، ترکیب شیمیایی و کاربردهای خاص، ریزساختار زمینه استنیتی، کاربیدها، اثر عملیات گرمایی بر ریزساختار. … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pptx تعداد صفحات: 18 حجم فایل: 640 کیلوبایت قیمت: 6400 تومان دانلود تحقیق با موضوع آلیاژهای پایه کبالت و سوپرآلیاژهای آن، در قالب pptx و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: آلیاژهای کبالت اکسایش آلیاژهای کبالت استحکام بخشی آلیاژهای کبالت…

 • دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه اندازه گیری، در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن گزارش کار: هدف آزمایش: آشنایی با برخی از وسایل و روش های اندازه گیری: برای اندازه گیری هر کمیت، وسایل ویژه ای وجود دارد. … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 41 کیلوبایت قیمت: 3000 تومان دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه اندازه گیری، در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن گزارش کار: هدف آزمایش: آشنایی با برخی از وسایل و روش های…

 • در این پژوهش به منظور بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 18 تهران از یک پرسشنامه محقق ساخته که دارای 21 سئوال است استفاده شد. … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 55 حجم فایل: 362 کیلوبایت قیمت: 11000 تومان فهرست مطالب: فصل اول: طرح پژوهش مقدمه بیان مسئله ضرورت پژوهش سئوالهای پژوهش فرضیه های پژوهش تعریف مفاهیم و اصطلاحات فصل دوم: پیشینه پژوهش مقدمه عوامل ایجاد کننده افت تحصیلی و تکرار پایه تحقیقات جهانی انجام شده وضعیت مطالعات در…

 • پیاده کردن نقشه درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی، ویافرعی کاملاً مشخص است. چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی، بر، زمین تعیین میگردد. … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 44 حجم فایل: 34 کیلوبایت قیمت: 8000 تومان بخشی از متن: پیاده کردن نقشه: درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال - جنوب - ناحیه - قطعه - برخیابان اصلی، ویافرعی کاملاً مشخص است. چنانچه فرض شودخیابان کشی…

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

پیاده کردن نقشه

درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی، ویافرعی کاملاً مشخص است. چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی، بر، زمین تعیین میگردد.

معمولاً قطعات بامیخ کوبی که قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ازنظرشمال وجنوب پیاده می کنیم. ازمیخ مذکورریسمان کشی کرده وازگونیای بزرگ استفاده می نماییم وضلع دوم زمین رتبه دست می آوریم.

برای اینکه دقت بیشتری داشته باشیم می توان ازرابطه مثلث (3 و 4 و 5) استفغده کرده یعنی برروی دوضلع ریسمان – کار3 واحدو4 واحدراانتخاب کرده ووتررابا5 واحدکنترل می نماییم، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.

مثلاً 3 – 4 – 5 مترازنبش زمین که برابربانقشه های شهری ونقشه برداری میباشدمیخ کوبیده میشود، باندازه طول زمین (ضلع دوم) ازمیخ نبش، جلوآممده انتهای طول رامیخ کوبی می کنیم.

ضلع دیگرطول زمین رابامترکشی ازنقطه عرض تعیین کرده، ازمیخ چهارم به وسیله برداشت مترطول وعرض زمین راکنترل می نماییم.

چنانچه خواسته باشیم کارهای انجام شده رادقیقاً کنترل نماییم ازگوشه های میخ کوبیده شده درزمین، به وسیله مترفلزی چپ راست برداشته (یعنی اقطارچهارضلعی راکنترل می نمایبم، وقتی اقطارمساوی باشندحتماً گوشه هاقائمه 90 درجه می باشند).

چنانچه دراراضی (منطقه) خیابان کشی ویاجدول – بندی نشده باشدبامیخهای برخیابان نیزمیتوان نقاط زمین (گوشه رابرابرنقشه 2000) بدست آورد.

پیاده کردن نقشه بدین روش، برای زیربناهای کم بوده، وزمانی که زیربنازیادباشدپیاده کردن نقشه به وسیله دوربین انجام میشود.

پیاده کردن نقشه بادوربین

دراراضی پس ازعمل نقشه برداری، ابتدامحورخیابان هامیخ کوبی شده وسپس میخ کوبی قطعات انجام می گیرد. آنگاه نقشه زمی ن هاتهیه می شود.

میخ کوبی به وسیله میخ های چوبی انجام می گیرد. معمولاً وسط میخ چوبی میخ معمولی فلزی کوبیده می شودتادقت عمل بیشتری صورت گیرد.

دوربین تئودولیت راروی سه پایه مستقرمیسازیم. دوربین راطوری ترازکرده که ازشاقول دیدگانی میخ (m) رارؤیت نماییم.

درامتدادمیخ زیردوربین، میخ دیگری که (بر) زمین را، نشان میدهدوجوددارد. وسط میخ چوبی مذکوررانیزمیخ فلزی میکوبیم.

کمک نقشه بردارنوک ژالن راروی میخ (n) میگذارد، چنانچه ازشاقول استفاده شوددقت کاربیشترخواهدبود.

ازدوربین به نخ شاقول قراول روی کرده تاتاررتیکول برنخ شاقول منطبق شود. ابتدادوربین را (00، 0) کرده سپس باقراول روی درمسیر، نقاط مختلف رامیخ کوبی می نماییم. تانقاط پشت تاپشت به دست آید. طول ویاعرض زمین راروی محورپیاده کردن دونبشس انتهاوابتدای بعدرامیخ کوبی می نماییم (میخهای a و b)

دوربین راروی میخ a مستقرکرده پس ازترازکردن وشاقول نمودن به وسیله شاقول دیدگینی، به میخ b قراول روی کرده دوربین را (00.0) می کنیم.

دوربین راآنقدربه طرف راست چرخش داده تازاویه 90 درجه بامحورافقی بسازد. فوراً دوربین راقفل کرده، کمک نقشه – بردار، ژالن رابه حرکت درمی آوردتابرروی تاررتیکول واقع شودوژالن رؤیت گردد.

بانوک ژالن زمین رانشانه گذلشته، عمل رابه وسیله شاقول دنبال کرده تانخ شاقول درامتدادتاررتیکول واقع گردد. بلافاصله نقطه مذکوررامیخ کوبی

(میخ d) میکنیم.

برای تعیین طول ویاعرض ساختمکان ازمیخ a متراژ نقشه راپیاده کرده میخ مجدد c که بعددوم است میکوبیم این محل گوشه دوم ساختمان می باشد.

برای تعیین ضلع سوم می توان دوربین رادرنقطه b یا c قرارداد. چنانچه دوربین درنقطه c مستقرشودبهتراست. پس ازاستقراردوربین درنقطه c وانجام ترازوشاقول کردن دوربین، ژالن راروی نقطه a فرترداده، دوربین راچرخش میدهیم تاژالن ویانخ شاقول ویاخودنقطه a رؤیت شود. ازاین نقطه دوربین راآنقدربه طرف راست چرخش داده تاروی محورافقی درجه 90 دیده شود. بلافاصله دوربین راقفل می کنیم ومیخ f رابزمین کوبیده، ازنقطه c طول ab راکه برابراندازه زیر- بنااست، باکوبیدن میخ e مشخص می نماییم که ضلع سوم وگوشه ساختمان ودرواقع اگرزاویه برداری رادرست انجام داده باشیم آخرین میخ خواهدبود.

برای دقت بیشتروکنترل عملیات دوربین رادرنقطه e مستقرکرده پس ازتراز وشاقول کردن دوربین به نقطه c قراول روی می نماییم، دراین محل دوربین را (00، 0) کرده، دوربین راازچپ به طرف نقطه b حرکت می دهیم. جنانچه زاویه افقی دوربین 90 درجه رانشان داده ونقطه b نیزدقیقاً برروی تارتریکول منطبق شودعملیات کاملادرست وگرنه بایدعملیات مجدداً تکرارشود.

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است)

تعداد صفحات: 44

عبارات و واژگان کلیدی:

 • کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود
 • گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود
 • کارورزی شرکت پایه بتون بینالود
 • دانلود کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود
 • دانلود گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود
 • دانلود گزارش کار شرکت پایه بتون بینالود
 • خرید گزارش کارآموزی
 • خرید

کلیک برای خرید