تحقیق بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاه های هنر و پیام نور نیشابور،

دانلود تحقیق در مورد بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاه های هنر و پیام نور نیشابور، در قالب doc و در 95 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، هدف کلی، اهداف جزئی، سؤالات تحقیق، متغیرهای تحقیق…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل: 2,115 کیلوبایت

قیمت: 8900 تومان

دانلود تحقیق در مورد بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاه های هنر و پیام نور نیشابور،

در قالب doc و در 95 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

سؤالات تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف مفهومی و عملیاتی

فصل دوم:

مفهوم سلامت روان

تاریخچه سلامت روان در جهان

تاریخچه سلامت روان در ایران

سلامت روان از دیدگاه های مختلف

سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف

اصول سلامت روانی

هدف ایجاد سلامت روان

مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان

جمع بندی

همه گیرشناسی در ایران

بررسی همه گیرشناسی در جهان

فصل سوم:

روش تحقیق

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

ابزار تحقیق

روش نمره گذاری

مقیاس های چهارگانه آزمون GHQ

موارد کاربرد و محدودیت های GHQ

نمره برش آزمون

تجزیه و تحلیل داده ها

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم:

مقدمه

توصیف و تحلیل داده ها

فرضیه آزمایی

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع و مآخذ

پیوست

چکیده تحقیق:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه سلامت روانی کارکنان دانشگاه های هنر و پیام نور شهر نیشابور انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد شاغل در این دو دانشگاه به حجم 27 نفر تشکیل می دهد که با محقق در اجرای پرسش نامه سلامت عمومی GHQ و پرسش نامه محقق ساخته همراه آن همکاری نمودند. این تحقیق از نوع زمینه یابی و با هدف بررسی پنج سؤال تحقیقی انجام شده است که داده های آماری با درجه آزادی 95% مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت که پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به سؤالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده اند که در بین کارکنان در دانشگاه در میزان سلامت روانی تفاوتی وجود ندارد و میزان سلامت روانی کارکنان زن و مرد شاغل در دو دانشگاه با یکدیگر متفاوت نیست و سلامت روانی کارکنان بخش های مختلف اداری و خدماتی در دو دانشگاه با یکدیگر متفاوت نیست. هم چنین نتایج به دست آمده نشان دادند که بین سن و میزان سلامت روانی در بین کارکنان در دانشگاه رابطه معناداری وجود ندارد و بالاخره این که بین میزان سلامت روانی و مدت فعالیت در بین کارکنان دو دانشگاه رابطه معناداری مشاهده نشد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • سلامت روانی کارکنان
  • سلامت روان کارکنان
  • تحقیق سلامت روان کارکنان
  • تحقیق سلامت روانی کارکنان
  • مقاله سلامت روان کارکنان
  • مقاله سلامت روانی کارکنان
  • پایان نامه سلامت روان کارکنان
  • پایان نامه سلامت روانی کارکنان
  • پایان نامه در مورد سلامت روان کارکنان

کلیک برای خرید