تحقیق قوانین مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری

مقدمه انجام امور جامعه بشری با تنظیم، تدوین و اجرای قوانین، مقررات وظوابط امکان پذیراست. با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند. انها در پرتو این اگاهی، میتوانند…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 33 کیلوبایت

قیمت: 9500 تومان

مقدمه

انجام امور جامعه بشری با تنظیم، تدوین و اجرای قوانین، مقررات وظوابط امکان پذیراست. با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند. انها در پرتو این اگاهی، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته باشند. به عبارت دیگر، علاوه بر دانش و تخصص، علم به قوانین ومقررات مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد.

قوانین مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند. قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز:

الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری

ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری

1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری

1-1 قوانین

قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت. این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان «قانون توسعه معابر» اصلاح و تجدید گردید. لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است. قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند. (1)

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق قوانین مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری
  • قوانین حمل و نقل
  • حمل و نقل شهری
  • قوانین مرتبط با حمل و نقل
  • تحقیق در مورد حقوق
  • حمل و نقل

کلیک برای خرید