تحقیق نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذایی و ارائه راه کارهای محیط زیستی…

دانلود تحقیق با موضوع نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذایی و ارائه راه کارهای محیط زیستی (مطالعه موردی در منطقه 6 تهران)، در قالب word و در 172 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، فصل اول- کلیات، فرضیه، ضرورت ها و اهداف، …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 172

حجم فایل: 9,715 کیلوبایت

قیمت: 12000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذایی و ارائه راه کارهای محیط زیستی (مطالعه موردی در منطقه 6 تهران)،

در قالب word و در 172 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

فصل اول- کلیات

فرضیه، ضرورت ها و اهداف

بیان مسأله

فرضیه

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف

اهداف اصلی

اهداف فرعی

متغیرها

محدودیت های تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

تاریخچه تغذیه و الگوی مصرف

تاریخچه تغذیه و الگوی مصرف در جهان

تغییر دادن الگوی مصرف از نظر دستور کار

افزایش دسترسی به غذا و تغذیه از نظر دستور کار

اهمیت موضوع تغذیه و زنان از دیدگاه کنفرانس های بین المللی

تاریخچه تغذیه در ایران

اهمیت الگوی مصرف غذا در برنامه های توسعه کشور

فیزیولوژی تغذیه

الگوی تغذیه

جریان تولید و تغذیه

تعریف تغذیه

ماده مغذی

سوء تغذیه

تغذیه متعادل

عادات غلط غذایی

کربوهیدرات ها

پروتئین ها

چربی ها

ویتامین ها

عناصر معدنی

تحقیق و توسعه

صنایع غذایی ایران

اثرات زیست محیطی تولید و مصرف غذا

اثرات زیست محیطی کشاورزی

اثرات زیست محیطی تولید محصولات دامی

اثرات زیست محیطی فاز فرایند مواد غذایی

اثرات زیست محیطی مصرف کننده

بررسی تغذیه در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی

اثرات توسعه فرهنگی بر تغذیه

الگوهای فرهنگی غذا

اثرات توسعه اقتصادی

اقتصاد مواد غذایی

دامنه امنیت غذایی در ایران و جهان

اثرات توسعه اقتصادی بر تغذیه

اثرات تغذیه بر توسعه اقتصادی

ارزشیابی سیاست تغذیه در کلان اقتصاد

بحران افزایش قیمت مواد غذایی

رابطه بین درآمد و مصرف

الگوی مصرف مواد غذایی

ویژگی الگوی مصرف در کشورهای ثروتمند

ویژگی الگوی مصرف در کشورهای فقیر

وضعیت الگوی مصرف در ایران

روند مصرف سرانه مواد غذایی در کشور

موادغذایی و روند عرضه سرانه آن ها

روند تولید محصولات کشاورزی

وضعیت تولید و مصرف مواد غذایی

کیفیت الگوی تولید و مصرف

مرکز ثقل تولید محصولات کشاورزی در کشور

تصویری از تولید موادغذایی در کشور

بررسی وضعیت عرضه محصولات کشاورزی و تأثیر آن در الگوی مصرف مواد غذایی در ایران

استراتژی کاهش ضایعات، وضعیت ایران و ارائه راه کارها

اثرات اجتماعی

رشد جمعیت وغذا

سیاست عصر کمیابی غذا

چشم انداز آینده غذا

اثرات بهبود تغذیه بر سطح نیروی انسانی

اثرات سوء تغذیه بر توسعه اجتماعی

تأثیر عوامل اجتماعی بر الگوی مصرف موا غذایی و نقش خانواده

زنان

زنان و توسعه پایدار در دستور کار

نقش زنان در تغییر الگوی مصرف

راه کارهای کاهش مصرف

نقش آموزش زنان در تغییر الگوی مصرف

توانمندسازی زنان در الگوها و نحوه مصرف

نقش زنان در کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش جمعیت، کمبود مواد غذایی و کمبود آب

نقش زنان در تغییرات در الگوی مصرف غذایی و سلامت کودکان

فصل دوم- مواد و روش ها

ویژگی منطقه 6 تهران

روش تحقیق

نوع تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار گردآوری اطلاعات

مشخصات پرسش نامه

روایی و پایایی پرسش نامه

فصل سوم- نتایج

آمار توصیفی

توزیع سن پاسخگویان

توزیع وضع تاهل پاسخگویان

سطح تحصیلات پاسخگویان

توزیع وضعیت شغل پاسخگویان

توزیع وضعیت درآمد ماهیانه (خانوار) پاسخگویان

آمار استنباطی

فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیجه گیری پرسش نامه

نتیجه گیری از فرضیه اول و سؤالات پژوهشی مربوطه

نتیجه گیری از فرضیه دوم و سؤالات پژوهشی مربوطه

نتیجه گیری از فرضیه سوم و سؤالات پژوهشی مربوطه

نتیجه گیری از سوالات مربوط به میزان مصرف مواد غذایی

پیشنهادات

نقش دولت

پیشنهاداتی برای دولت در ارائه برنامه های آموزشی

سایر فعالیت های مؤثر دولت در زمینه الگوی مصرف غذا

نقش زنان

پیشنهادات برای زنان

پیوست

پیوست الف- پرسش نامه در خصوص نقش زنان در اصلاح الگوهای مصرف غذایی

منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

اینترنت

چکیده انگلیسی

چکیده تحقیق:

یکی از بحران های زیست محیطی، مسأله انتخاب الگوهای نامناسب مصرف و در واقع مصرف بی رویه است. افزایش مصرف به معنی افزایش ضایعات و آلودگی محیط زیست است و غذا یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که تولید آن به اندازه کافی بستگی به تولید در بخش کشاورزی و روند افزایش جمعیت دارد.

زنان می توانند به عنوان همسر، مادر، مدیر و برنامه ریز خانواده و کسی که نقش اصلی را در تنظیم خرید و چگونگی مصرف به عهده دارد و نیز به عنوان مربی و فرهنگساز نسل آینده، نقش بسیار مهمی در تغییر الگوی مصرف غذایی و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست داشته باشد.

در این تحقیق، محقق به دنبال اهداف اصلی خویش یعنی افزایش نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذایی مناسب و نهایتاً کاهش فشار وارد بر محیط زیست به علت الگوهای بی رویه مصرف می باشد.

جامعه آماری در این تحقیق، زنان منطقه 6 تهران می باشند که تعداد 11057 نفر را تشکیل می دهند. افراد نمونه به حجم 325 نفر بر اساس نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، پرسش نامه ویژه ای برای کسب اطلاعات تهیه شده که برای بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق از آزمون کی دو و اسپیرمن استفاده گردید و نتایج آن این چنین بیان گردید. مطابق نظر پاسخگویان در مورد فرضیه اول با توجه به این که ضرائب 0.263 و0.223 از مقدار جدول 0.148 بیشتر است. بین سطح سواد و نوع الگوی مصرف غذا، رابطه معنی دار وجود دارد. یعنی هرچه میزان تحصیلات زنان افزایش می یابد، میزان آشنایی آنان با الگوهای مصرف غذایی افزایش می یابد. هم چنین با توجه به این که اکثر پاسخ ها 2/34 درصد در مورد ارتباط سن با الگوی مصرف غذا به سمت گزینه متوسط بوده، پس ارتباط معنی داری بین این دو وجود ندارد. در مورد رابطه شاغل بودن زنان و نوع الگوی مصرف، 3/68 درصد به سمت گزینه های خیلی زیاد و زیاد گرایش داشته و کی دو به دست آمده 77/138 از مقدار جدول بزرگ تر است، پس رابطه معنی دار می باشد. در مورد تأثیر نقش زنان در اقتصاد خانواده در زمینه الگوی مصرف غذا پاسخ ها به سمت گزینه خیلی زیاد گرایش داشته و در مورد تأثیر نقش زنان بدون همکاری دولت در الگوی مصرف غذا با توجه به مقادیر کی دو به دست آمده 646/424 و 523/216 از مقدار جدول بزرگتر است. پس نقش زنان به تنهایی نمی تواند مؤثر باشد. بین آموزش زنان و کاهش میزان پسماندها و کاهش در اسراف مواد غذایی و کاهش مشکلات زیست محیطی ارتباط معنی دار وجود دارد. هم چنین هر چه سواد تغذیه ای زنان بیشتر باشد، وضعیت تغذیه و سلامت خانواده بهتر می شود. بین نقش زنان و سلامت غذای مصرفی ارتباط معنادار وجود دارد. بین افزایش درآمد و بهبود در وضعیت تغذیه خانواده، ارتباط معنادار وجود دارد.

در آخر به ارائه پیشنهاد در دو بخش مجزا، یعنی پیشنهاداتی برای دولت و زنان پرداخته شده است.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذایی
  • الگوهای مصرف غذایی
  • انتخاب الگوهای مصرف غذایی
  • الگوی مصرف غذایی
  • ارائه راه کارهای محیط زیستی
  • راه کارهای محیط زیستی
  • اهمیت الگوی مصرف غذا
  • الگوی مصرف در جهان

کلیک برای خرید