بررسی تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل راه و شهرسازی گیلان)

خلاصه مقاله: پژوهش حاضر برای بررسی اثر عناصر بازاریابی درونی بر چابکی سازمانی در اداره کل راه و شهرسازی گیلان به عنوان بنگاهی خدماتی انجام و میخواهد مفهوم بازاریابی درونی را بعنوان عاملی موثر بر چابکی سازمانی بررسی وآزمون نماید. پرسشنامه از ادبیات پژوهش برگرفته، برای اثبات روایی آن از نظر خبرگان است…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 3,561 کیلوبایت

قیمت: 4000 تومان

خلاصه مقاله:

پژوهش حاضر برای بررسی اثر عناصر بازاریابی درونی بر چابکی سازمانی در اداره کل راه و شهرسازی گیلان به عنوان بنگاهی خدماتی انجام و میخواهد مفهوم بازاریابی درونی را بعنوان عاملی موثر بر چابکی سازمانی بررسی وآزمون نماید. پرسشنامه از ادبیات پژوهش برگرفته، برای اثبات روایی آن از نظر خبرگان استفاده گردیده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، جامعه آماری آن کارکنان سازمان فوق که با روش نمونه گیری تصادفی 160 نفر آنها انتخاب و داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته های پژوهش حاکیست: بین بازاریابی درونی و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • عوامل بازاریابی درونی
  • چابکی سازمانی

کلیک برای خرید