رابطه اخلاق کار اسلامی با تعلق خاطر کاری

مقاله مدیریت، چکیده: اخلاق کار اسلامی یک جهت گیری به سوی کار و رویکردهای شغلی به عنوان یک ارزش در زندگی بشر است. این مقاله با هدف بررسی رابطه اخلاق کار اسلامیبا تعلق خاطر کاری معلمان شهرستان خوسف در سال تحصیلی 93-92 انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی توصیفی می باشد. یافته ها نشان داد که بین اخلاق.. …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 10

حجم فایل: 1,300 کیلوبایت

قیمت: 3700 تومان

این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها در سال 1392 ارائه شده است.

چکیده: اخلاق کار اسلامی یک جهت گیری به سوی کار و رویکردهای شغلی به عنوان یک ارزش در زندگی بشر است. این مقاله با هدف بررسی رابطه اخلاق کار اسلامیبا تعلق خاطر کاری معلمان شهرستان خوسف در سال تحصیلی 93-92 انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی توصیفی می باشد. یافته ها نشان داد که بین اخلاق کار اسلامی با تعلق خاطر کاری معلمان و ابعاد سه گانه تعلق خاطر کاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که اخلاق کاری اسلامی قابلیت پیش بینی تعلق خاطر کاری را دارد.

نویسندگان: مجتبی سلم آبادی، حمید فاتحی، امید میرزایی فندخت، علی غلامی استند

عبارات و واژگان کلیدی:

  • اخلاق کار اسلامی
  • تعلق خاطر کاری

کلیک برای خرید