پرسش نامه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی در خصوص وظایف روابط عمومی

دانلود پرسش نامه با موضوع مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی در خصوص وظایف روابط عمومی، در قالب docx و در 5 صفحه، قابل ویرایش، شامل توضیحات: پرسش نامه پیش رو، با توجه به پژوهش ها و یافته های قبلی محققان… …

فرمت فایل دانلودی: zip

حجم فایل: 24 کیلوبایت

قیمت: 12000 تومان

دانلود پرسش نامه با موضوع مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی در خصوص وظایف روابط عمومی،

در قالب docx و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

توضیحات:

پرسش نامه پیش رو، با توجه به پژوهش ها و یافته های قبلی محققان در زمینه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات دولتی، در خصوص وظایف روابط عمومی جمع آوری شده و با توجه به محتوا و فرضیه پژوهش، به سه دسته کلی تقسیم گردید. سپس با راهنمایی استاد، سؤالات به 30 سوال بسته شد. ضمناً تعدادی سوال، مرتبط با اطلاعات شخصی پاسخگویان نیز در ارتباط با فرضیه در پرسش نامه گنجانیده شد که در پاسخ های مربوط پنج گزینه کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالم، کاملاً مخالفم، برای هر پرسش به عنوان پاسخ آورده شده است.

روائی پرسش نامه:

به منظور روائی پرسش نامه، تعدادی از پرسش نامه ها به همراه اهداف و فرضیات تحقیق در بین برخی از اساتید و کارشناسان توزیع گردید که پس از دریافت نقطه نظرات، در تعدادی از سوالات اصلاحات لازم به عمل آمد و اطمینان حاصل شد که سوالات مطرح شده در پرسش نامه، دقیقاً همان خصوصیات مورد نظر محقق را در تحقیق اندازه گیری کرده است.

پایائی پرسش نامه:

برای سنجش پایائی پرسش نامه این تحقیق، یک پیش آزمون انجام گیرد که در آن 15 نفر از جامعه آماری تحقیق به طور تصادفی انتخاب شده است. سپس پرسش نامه های مورد نظر از طریق مصاحبه محقق با ایشان تکمیل گردید. پرسش های مورد نظر به کامپیوتر منتقل شده و از طریق نرم افزار آماری spss مورد سنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسش نامه محاسبه و 68/0 به دست آمد.

پرسش نامه مقایسه نگرش مدیران ارشد و کارکنان روابط عمومی های ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی، از 30 سوال تشکیل شده است که با پنج گزینه کاملاً مخالفم، مخالفم، تقریباً مخالفم، موافقم، کاملاً موافقم را بررسی می کند.

سوال های 2، 3، 7، 9، 12، 16، 18، 21، 25، 26 به نگرش کارکنان روابط عمومی ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی مرتبط است و سوال های 1، 6، 10، 13، 14، 17، 19، 24، 28، 29 به نگرش مدیران ارشد روابط عمومی ادارات در خصوص وظایف روابط عمومی و سوال های 4، 5، 8، 11، 15، 20، 22، 23، 27، 30 به نقش عوامل موثر بر توانمندسازی و توسعه جایگاه روابط عمومی های ادارات مرتبط هستند.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • پرسشنامه نگرش مدیران
  • پرسشنامه کارکنان
  • پرسشنامه روابط عمومی
  • پرسشنامه روابط عمومی ادارات دولتی
  • پرسشنامه روابط عمومی کارکنان
  • پرسشنامه وظایف روابط عمومی
  • پرسشنامه چالشهای روابط عمومی
  • پرسشنامه نگرش مدیران ارشد
  • پرسشنامه نگرش به روابط عمومی
  • پرسشنامه

کلیک برای خرید