بررسی نقش اعتیاد در ارتکاب جرم

بررسی نقش اعتیاد در ارتکاب جرم…

فرمت فایل دانلودی: zip

حجم فایل: 33 کیلوبایت

قیمت: 14000 تومان

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک مشکل اجتماعی پدیده ای است استعماری که علاوه بر زمینه های شخصیتی، روانی و تربیتی نیز در چگونگی ابتلا به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه وسعت اعتیاد در جهان چنان گسترده است که میلیونها نفر به آن مبتلا هستند کشور ما نیز از این مفصل بی بهره نیست اعتیاد یکی از لکه های ننگ و داغی است که بر پیشانی گروهی از انسانهای منحظ زده شد و وجودشان را مایه شرمساری انسانها ساخته است این امرکه زاییده هوشمندیها، چاره جویی ها برای درمان دردرونی، خوشگذارنیها معاشرت ناباب و زمانی هم با دستیابی و کمک عوامل استعمار است درنزد بسیاری از افراد رواج دارد و حیات شخصی و اجتماعی آن ها را بر باد داده و خانواده و فرزندانشان را دستخوش نابسامانی می سازد. انگیزه اعتیاد هرچه باشد و فرم و صورت آن بهره گونه ای که باشد خواه از مواد مخدر، خواه از الکل و خواه دیگر امور، باید گفت که آن، عاملی برای زوال خانواده واز عوامل جرم زاست. موضوع اعتیاد بهر گونه ای که باشد سبب زوال، گرفتاری نسل، و سقوط شخصیت معتاد و کلا نابسامانی خانواده است. بلوغ عاطفی را دچار مخاطره ساخته و از انسانی که قادر است اوج درگیرد و عروج کند فردی می سازد زبون، درمانده، ناتوان دراداره زندگی خویش، دور از احساس مسئولیت، بی تفاوت در برابر وقایع وامور، ونیز حوادثی که دور و برش است تنها وجود خود راکه سرمایه ای عظیم برای جامعه تواند باشد به خطر می اندازد، بلکه روزگار همسر و فرزندان را هم به تباهی می کشاند. در مورد عصیان وانحراف نسل و درانگیزه شناسی جرم نیز بحث از خانواده است. معمولا درجستجوی یافتن علل و عوامل انحراف و ریشه یابی دردها، ناسازگاری ها و ضایعات از مسائل بسیاری نام می برد که خانواده در راس آنها قرار دارد ا مهمترین و اساسی ترین عامل گرایش جوانان به انحرافات از جمله اعتیاد، عوامل خانوادگی است، خانواده به عنوان یک جریان گروهی از مهمترین آن است. افرادی که در خانواده زندکی می کنند و تابعیت پدر و مادر را دارند درمسیر این جریان و نا خودآگاه همراه آنند، بهرگونه ای که شیوه رفتاری والدین ایجاب میکند آنها به راه افتاده و حرکت می کنند و بدون اینکه خود از این امر سر در آورند محیط خانواده و شرایط تربیتی آن از مسائلی سر نوشت ساز و از جنبه هایی است که نمی توانند مسکوت عنه بماند. تنها اعلانات، آموزشها و القاعات والدین نیست که در کودک اثر می گذارد بلکه جریانات عاطفی، اخلاقی، انضباطی و در کل تربیت خانواده نیز در کودک اثر می گذارد و این خود سبب بسیاری از سازگاری ها و یا نا بسامانی ها است.

 • پیشگفتار
 • فصل اول: مقدمه و بیان مساله
 • مقدمه
 • بیان مسئله:
 • اهمیت مساله:
 • موضوع تحقیق:
 • نقش اعتیاد در وقوع جرم
 • تعریف
 • عوامل اجتماعی:
 • نوع ارتباط خانواده:
 • عوامل اقتصادی:
 • آسیب های خانواده:
 • فصل دوم: ادبیات تحقیق
 • بررسی پیشینه پژوهش
 • تعاریف:
 • ماده مخدر
 • اعتیاد:
 • معتاد
 • وابستگی جسمی
 • وابستگی روانی
 • تحمل دارویی
 • سندروم محرومیت
 • تقسیم بندی مواد مخدر:
 • جرم و اعتیاد
 • ▪ نوع اول:
 • ▪ نوع دوم:
 • ▪ نوع سوم:
 • جرایم جانبی
 • ▪ خرید و فروش مواد مخدر:
 • ▪ سرقت:
 • ▪ قمار:
 • ▪ جعل:
 • ▪ اخلال در نظم عمومی:
 • ▪ جعل حرفهای:
 • ▪ اخلال در نظم عمومی به صورت حرفهای:
 • شخصیت معتادان:
 • ویژگیهای شخصیتی معتاد
 • 1- عوامل روشی:
 • خیال و تخیل
 • توهم منفی
 • احساس تنهایی
 • مشکلات الگوبرداری
 • سرخوردگی
 • عوامل پزشکی
 • شخصیت ضد اجتماعی
 • شخصیت پسیکوز
 • مشخصات فردی و رابطه آن با اعتیاد:
 • رابطه جنس با اعتیاد
 • رابطه سن با اعتیاد:
 • رابطه وضعیت متاهل به اعتیاد:
 • رابطه شغل با اعتیاد:
 • اعتیاد و جرم
 • واکنشهای اجتماعیدر برابر اعتیاد:
 • ابعاد اجتماع:
 • بعد فرهنگی
 • بعد اقتصادی
 • بعد سیاسی:
 • بعد اخلاقی:
 • بعد اجتماعی
 • فرازهایی از قانون مبارزه با مواد مخدر
 • مهمترین شیوه های پیشگیری از اعتیاد عبارتند از:
 • اعتیاد و روشهای مختلف درمانی آن:
 • مرحله باز گیری-
 • درمان و بازگیری
 • ترک تدریجی به روش غیر داروئی:
 • ترک ناگهانی به روش غیر داروئی:
 • تلقین
 • طب سوزنی:
 • بازتوانی
 • منابع وماخذ
 • عبارات و واژگان کلیدی:

  • اعتیاد
  • دلیل اعتیاد
  • دلایل اعتیاد
  • اعتیاد کشور
  • اعتیاد
  • ترک اعتیاد
  • درمان اعتیاد

  کلیک برای خرید