تحقیق تقسیم بندی جامعه ایران

تقسیم بندی جامعه ایران مردم به 4 طبقه بخش شده اند. در رأس طبقات 4 گانه، (اعضاء اربعه) پادشاه قرار دارد شاهان نواحی داستانها وابسته و تابع او هستند. همانند گذشته مقام نخست از آن روحانیون است، مقام دوم متعلق به مردان کارزار است. دبیران «کتّاب» دارای مقام سوم هستند اعضای…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 59

حجم فایل: 57 کیلوبایت

قیمت: 14000 تومان

تقسیم بندی جامعه ایران

مردم به 4 طبقه بخش شده اند. در رأس طبقات 4 گانه، (اعضاء اربعه) پادشاه قرار دارد شاهان نواحی داستانها وابسته و تابع او هستند. همانند گذشته مقام نخست از آن روحانیون است، مقام دوم متعلق به مردان کارزار است. دبیران «کتّاب» دارای مقام سوم هستند اعضای این صنف عبارتند از: منشیان «کتّاب رسایل» شماره گران «کتّاب محاسبات» داوران و آمارگران «کتّاب اقضیه و مجلات و مشروط» رویدادنویسان «کتّاب سیر»، پزشکان، شاعران و منجمان.

«عضو چهارم» جامعه یا طبقه زیردست را (مهنه خوانند). طبقه مذکور شامل چند گروه کشاورزان (بزرگان) رعایای روستانشین (راعیان) بازرگانان (تجّار) ودیگران (سایر محترفه) بود. وظیفه کشاورزان – وظیفه کشت و زرع است و آنها بایدد رحد و توانایی جهان را آباد و از لحاظ آذوقه تأمین کنند.

طبقه دیگری وجود داشت که جهت مشخصه آن انجام کارهایی است که مستلزم داشتن دانش تخصص و تجربه است. آنها به کاری دست می زنند که آموخته اند، نیک می شناسند و از عهده آن برمی آیند. این نکته مؤید آن است که نیروهای مولد ایران همچنان رو به گسترش و پیشرفت داشتند. در کارگاهها، آلات وابزار مختلف، تخصص و تجربه به صورتی منظم از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت. آموزش حرفه و فن توجه فراوان می شد.

دگرگونیهای پدید آمده در نظام صنفی ایران مؤید اهمیت مقام و توقف تولیدکنندگان شهری در اقتصاد عمومی کشور بود. در طبقه استثمارشوندگان دگرگونی پدید آمد. پیشه وران شهری و بازرگانان به چنان مقام مهمی دست یافتندکه در مأخذ و منابع از آنان به عنوان چهارمین صنف و چهارمین عضو چامعه یادشده است.

تقسیم بندی جامعه ایران

در نوشته دیگری، اجتماع از 4 طبقه و صنف تشکیل شده است.

1- نخستین موبدان است. 2- جنگیان که شاه نیز در این طبقه جای دارد. 3-کشاورزان 4- پیشه وران

در روایات ایرانی از 3 طبقه سخن رفته است و سه آتش ورجاوند به هریک ازاین سه طبقه مربوط شده است. 1- روحانیان (آذر فرنبخ) 2- جنگیان (آذرگشتسب) 3- طبقه سوم (آذر برزین مهر).

در اوستای جدید جامعه ایرانی به 4 دسته: 1) روحانیون 2) جنگیان 3) کشاورزان 4) طبقه صنعتگران

دوره ساسانیان طبقه سوم دبیران – کشاورزان و صنعتگران در رتبه ها وچون طبقه بندی اجتماعی را به این نحو با اوضاع سیاسی زمان تطبیق کردند طبقات اربعه ذیل پیدا شد. 1) روحانیون 2) جنگیان 3) مستخدمین ادارات 4) توده ملت (روستاییان و صنعتگران یا شهریان.

فهرست

تقسیم بندی جامعه ایران 1

جامعه ایران دوره ساسانی 5

چگونگی ترتیب مناصب 6

صفات مختصه دولت ساسانی 8

امتیازات دولت ساسانی 8

جمعیت شهرها و سازمان یافتن کار پیشه وران 8

وضعیت شهرها 9

برده داری و فئودالیسم 15

مناصب و مشاغل موروثی 18

مناصب لشکری و کشوری 18

شاه 19

نایب السلطنه 21

بزرگ فرماندار 21

مقاماتعالیه 22

ورزگان 23

وزیر بزرگ 24

آزاران 26

شهرداران 26

اسپوهران 28

در دیوان شاهی 29

تشکیلات دولت 30

اداره دینی و روحانی (مؤبدان) 31

دبیران سایر عمال اداره مرکزی 33

مناصب مذهبی 35

مناصب تکامی 39

نظام امنیتی و حقوقی 41

اقتصاد و خانواده 43

خبررسانی 44

تشکیلات ایالات 45

صناعات و تجارت و شوارع 46

مالیه 47

دهقانان 48

رعایا 49

وضعیت قبایل 50

پزشکان 51

خانواده در دوره ساسانی 53

مراتب اعطای هدایا 57

پوشش و لباس دوره ساسانی 57

صفات ایرانیان در عصر ساسانی57

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق تاریخ
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی تاریخ
 • تاریخ
 • تحقیق تقسیم بندی جامعه ایران
 • تقسیم بندی
 • تقسیم بندی جامعه
 • جامعه ایرانی
 • تقسیم بندی جامعه ایران
 • ایران
 • جامعه

کلیک برای خرید