تحقیق بررسی علل ناسازگاری دانش آموزان

چکیده: میزان ناسازگاری در میان دانش آموزان مدارس شهرتهران 3ˆ8 درصد است و ناسازگاری در میان پسران بیشتر از دختران بوده است. 2 – بین مرتبه ولادت و ناسازگاری رابطه معتبری وجود ندارد. 3 – بین ناسازگاری و نقایص و معلولیتهای جسمانی رابطه معنی داری به لحاظ آماری وجود ندارد. 4 – بین سن والدین و ناسازگار.. …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 47

حجم فایل: 89 کیلوبایت

قیمت: 12000 تومان

چکیده:

میزان ناسازگاری در میان دانش آموزان مدارس شهر تهران 3ˆ8 درصد است و ناسازگاری در میان پسران بیشتر از دختران بوده است. 2 – بین مرتبه ولادت و ناسازگاری رابطه معتبری وجود ندارد. 3 – بین ناسازگاری و نقایص و معلولیتهای جسمانی رابطه معنی داری به لحاظ آماری وجود ندارد. 4 – بین سن والدین و ناسازگاری دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد. 5 – بین سطح تحصیلات والدین و میزان ناسازگاری دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. 6 – بین وضع اشتغال والدین و ناسازگاری کودکان رابطه معنی داری وجود ندارد. 7 – رابطه معنی داری از لحاظ آماری بین حجم خانواده و میزان ناسازگاری کودکان وجود دارد. 8 – بین خویشاوندی والدین و میزان ناسازگاری کودکان رابطه معنی داری به لحاظ آماری وجود ندارد. 9 – بین رابطه والدین با یکدیگر و تاثیر آن در تفاوت گروههای دانش آموزان به لحاظ میزان ناسازگاری رابطه بسیار معتبر آماری وجود دارد. 10 – بین دو متغیر تنبیه بدنی شدن در منزل و میزان ناسازگاری دانش آموز رابطه بسیار معتبری به لحاظ آماری وجود دارد. 11 – در خصوص فوت والدین و تاثیر آن بر ناسازگاری رابطه معنی داری وجود ندارد. 12 -بررسی رابطه بین طلاق والدین و میزان ناسازگاری کودکان از نظر آماری رابطه معنی داری وجود ندارد. 13 – بررسی پرونده تحصیلی دانش آموزان نشان میدهد که بین سابقه مردودی و میزان ناسازگاری به لحاظ آماری رابطه معنی داری وجود ندارد. 14 – نتایج آزمون هوش ریون نشان میدهد که تفاوت میانگین نمرات خام دو گروه آزمایشی و کنترل در سطح 99 درصد > P به لحاظ آماری معتبر است. 15 – اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی شهرتهران بیشتر از نوع سازگاریهای اجتماعی بوده و به صورت رفتارهای ضداجتماعی بروز می کنند.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • بررسی ناسازگاری
  • ناسازگاری دانش آموزان
  • بررسی علل ناسازگاری
  • تحقیق علوم تربیتی
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی روانشناسی
  • بررسی علل ناسازگاری کودکان
  • ناسازگاری در کودکان
  • کودکان ناسازگار
  • دانش آموزان ناسازگار

کلیک برای خرید