گزارش کارآموزی عمران، شرکت پایه بتون بینالود

پیاده کردن نقشه درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی، ویافرعی کاملاً مشخص است. چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی، بر، زمین تعیین میگردد. …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 34 کیلوبایت

قیمت: 8000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • در تاسیس یک ساختمان نیازبه همکاری مهندس عمران ومعماروتکنسین ساختمان وحتی مهندس برق وتاسیسات نیز میباشد به همین دلیل رشته عمران مرتبط با تمام رشته هامیباشد. … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 48 حجم فایل: 37 کیلوبایت قیمت: 6500 تومان در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: فصل اول بررسی بخشهای مرتبط بابخش علمی کارآموزی: اولین نیازطبیعی انسان غذا می باشد زیرا انسان بدون خوراک قادربه ادامه حیات نیست. دومین نیازانسان مسکن می باشد ومکانی که در ان زندگی…

 • درشروع کاریک ساختمان طراحی شده طرحی درمقابل قراردارد که باهمکاری مهندس ساختمان تهیه می شود. برای اینکه طراحی واستراکچر درارتباط نزدیک بایکدیگر باید باشند. … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 39 حجم فایل: 6,821 کیلوبایت قیمت: 6000 تومان دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان رشته عمران، در قالب word و در 39 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: درشروع کار یک ساختمان طراحی شده، طرحی در مقابل قراردارد که با همکاری مهندس ساختمان، تهیه می شود. برای این که طراحی و استراکچر در ارتباط نزدیک با یکدیگر باید باشند. برای…

 • دانلود گزارش کارآموزی ساختمان سازی شرکت بلند پایه… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 36 حجم فایل: 7,918 کیلوبایت قیمت: 5900 تومان در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: کارآموزی ساختمان سازی شرکت بلند پایه فهرست 1- معرفی شرکت بلندپایه 2 پروژه های شرکت بلندپایه 2 وضعیت سازمانی شرکت 4 2- معرفی پروژه احداث سازه، تأسیسات و معماری ایستگاه B4 متروی تهران 5 تاریخچه ای از متروی تهران 5 ایستگاه B4 7 وضعیت سازمانی کارگاه 7 کلیات ساختمان ایستگاه 8…

 • در این پژوهش به منظور بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقه 18 تهران از یک پرسشنامه محقق ساخته که دارای 21 سئوال است استفاده شد. … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 55 حجم فایل: 362 کیلوبایت قیمت: 11000 تومان فهرست مطالب: فصل اول: طرح پژوهش مقدمه بیان مسئله ضرورت پژوهش سئوالهای پژوهش فرضیه های پژوهش تعریف مفاهیم و اصطلاحات فصل دوم: پیشینه پژوهش مقدمه عوامل ایجاد کننده افت تحصیلی و تکرار پایه تحقیقات جهانی انجام شده وضعیت مطالعات در…

 • درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی، ویافرعی کاملاً مشخص است. چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی، بر، زمین تعیین میگردد. … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 44 حجم فایل: 116 کیلوبایت قیمت: 6900 تومان در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است: پیاده کردن نقشه درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه –…

بخشی از متن:

پیاده کردن نقشه: درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی، ویافرعی کاملاً مشخص است.

چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی، بر، زمین تعیین میگردد.

معمولاً قطعات بامیخ کوبی که قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ازنظرشمال وجنوب پیاده می کنیم. ازمیخ مذکورریسمان کشی کرده وازگونیای بزرگ استفاده می نماییم وضلع دوم زمین رتبه دست می آوریم.

برای اینکه دقت بیشتری داشته باشیم می توان ازرابطه مثلث (3 و 4 و 5) استفغده کرده یعنی برروی دوضلع ریسمان – کار3 واحدو4 واحدراانتخاب کرده ووتررابا5 واحدکنترل می نماییم، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.

مثلاً 3 – 4 – 5 مترازنبش زمین که برابربانقشه های شهری ونقشه برداری میباشدمیخ کوبیده میشود، باندازه طول زمین (ضلع دوم) ازمیخ نبش، جلوآممده انتهای طول رامیخ کوبی می کنیم.

ضلع دیگرطول زمین رابامترکشی ازنقطه عرض تعیین کرده، ازمیخ چهارم به وسیله برداشت مترطول وعرض زمین راکنترل می نماییم.

چنانچه خواسته باشیم کارهای انجام شده رادقیقاً کنترل نماییم ازگوشه های میخ کوبیده شده درزمین، به وسیله مترفلزی چپ راست برداشته (یعنی اقطارچهارضلعی راکنترل می نمایبم، وقتی اقطارمساوی باشندحتماً گوشه هاقائمه 90 درجه می باشند).

چنانچه دراراضی (منطقه) خیابان کشی ویاجدول – بندی نشده باشد بامیخهای برخیابان نیزمیتوان نقاط زمین (گوشه رابرابرنقشه 2000) بدست آورد.

پیاده کردن نقشه بدین روش، برای زیربناهای کم بوده، وزمانی که زیربنازیادباشدپیاده کردن نقشه به وسیله دوربین انجام میشود.

پیاده کردن نقشه بادوربین

دراراضی پس ازعمل نقشه برداری، ابتدامحورخیابان هامیخ کوبی شده وسپس میخ کوبی قطعات انجام می گیرد. آنگاه نقشه زمی ن هاتهیه می شود.

میخ کوبی به وسیله میخ های چوبی انجام می گیرد. معمولاً وسط میخ چوبی میخ معمولی فلزی کوبیده می شودتادقت عمل بیشتری صورت گیرد.

دوربین تئودولیت راروی سه پایه مستقرمیسازیم. دوربین راطوری ترازکرده که ازشاقول دیدگانی میخ (m) رارؤیت نماییم.

درامتدادمیخ زیردوربین، میخ دیگری که (بر) زمین را، نشان میدهدوجوددارد. وسط میخ چوبی مذکوررانیزمیخ فلزی میکوبیم.

کمک نقشه بردارنوک ژالن راروی میخ (n) میگذارد، چنانچه ازشاقول استفاده شوددقت کاربیشترخواهدبود.

ازدوربین به نخ شاقول قراول روی کرده تاتاررتیکول برنخ شاقول منطبق شود. ابتدادوربین را (00، 0) کرده سپس باقراول روی درمسیر، نقاط مختلف رامیخ کوبی می نماییم. تانقاط پشت تاپشت به دست آید. طول ویاعرض زمین راروی محورپیاده کردن دونبشس انتهاوابتدای بعدرامیخ کوبی می نماییم (میخهای a و b)

عبارات و واژگان کلیدی:

 • گزارش کارآموزی
 • کارآموزی عمران
 • کارورزی رشته عمران
 • شرکت پایه بتون بینالود
 • دانلود گزارشکار کارآموزی
 • دانلود کارآموزی
 • کارآموزی ساختمان بتنی
 • گزارش کارآموزی عمران
 • دانلود گزارش کارآموزی
 • کارآموزی بتن بینالود

کلیک برای خرید