دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه تکنولوژی بتن

دانلود گزارش کارآموزی در آزمایشگاه تکنولوژی بتن…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 46

حجم فایل: 98 کیلوبایت

قیمت: 6000 تومان

کارآموزی آزمایشگاه تکنولوژی بتن

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن. 7

هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین جرم حجمی سیمان. 8

شرح دستگاه ها و وسایل: 8

نتیجه گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: 9

به طور کلی: 9

منابع و مراجع: 10

شرح دستگاه ها و وسایل: 10

بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: 12

نتیجه گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: 12

منابع و مراجع: 13

هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین زمان گیرش نهایی سیمان. 14

شرح دستگاه ها و وسایل: 14

روش آزمایش: 14

اطلاعات و نتایج به دست آمده: 15

مرتبه آزمایش.. 15

1٫ 15

بحث و تفسیر نتایج و مقایسه با استانداردها: 15

نتیجه گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: 16

منابع و مراجع: 16

هدف: دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه (دانه بندی مکانیکی mm075/0 D >) 18

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: 18

شرح دستگاه ها و وسایل: 19

روش آزمایش: 20

درصد عبوری.. 21

اطلاعات و نتایج به دست آمده: 21

الف- شن به مقدار 2 کیلوگرم. 22

درصد عبوری.. 22

حث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: 25

درصد وزنی ریزتر. 26

اندازه الک.. 26

BS 882: 1983.26

رده بندی.. 26

ریز = F. 26

متوسط = M.. 26

درشت = C.. 26

درصد وزنی ریزتر. 26

درصد وزنی ریزتر. 28

شماره الک.. 28

اندازه اسمی شن با دانه بندی کم عرض… 28

اندازه اسمی شن با دانه بندی عریض… 28

نتیجه گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: 29

منابع و مراجع: 29

هدف: تعیین درصد رطوبت کلی سنگ دانه ها توسط خشک کردن. 31

شرح دستگاه ها و وسایل: 31

روش آزمایش: 32

نتیجه گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: 32

منابع و مراجع: 33

هدف: تعیین چگالی و جذب آب مصالح سنگی ریزدانه 34

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: 34

روش آزمایش: 36

اطلاعات و نتایج به دست آمده: 39

بحث و تفسیر در مقایسه با استانداردها: 39

نتیجه گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: 40

منابع و مراجع: 40

هدف: تعیین چگالی و جذب آب مصالح سنگی درشت دانه 41

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: 41

شرح دستگاه ها و وسایل: 42

روش آزمایش.. 42

بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: 43

منابع و مراجع: 45

هدف: تعیین اسلامپ بتن. 46

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: 46

شرح دستگاه ها و وسایل: 46

روش آزمایش: 47

بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: 47

نوع ساختمان. 48

دیوارها و پی های بتن مسلح. 48

پی ها، بندها و دیوارهای غیرمسلح. 48

تیرها و دیوارهای مسلح. 48

ستونهای ساختمان. 48

روسازی ها و دال ها

بتن حجیم.

درجه کارائی.

خیلی پایین.

راه سازی با تراکم ماشین های قوی..

پایین.

متوسط.. 49

بالا. 49

نتیجه گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات:

منابع و مراجع:

آزمایش تعیین درصد هوای بتن تازه

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش:

وسایل آزمایش:

روش آزمایش:

روش به دست آوردن G:

نتایج و محاسبات:

منابع خطا:

تجزیه و تحلیل تئوری.

شرح دستگاه ها و وسایل:

روش آزمایش:

موارد خطا:

نتایج نمونه مکعبی:

آزمایش بلین.

تجزیه و تحلیل تئوری.

وسایل مورد نیاز:

روش آزمایش:

نتایج و محاسبات:

نتیجه:

موارد خطا:

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است)

تعداد صفحات: 46

عبارات و واژگان کلیدی:

  • کارآموزی آزمایشگاه تکنولوژی بتن
  • گزارش کارآموزی آزمایشگاه تکنولوژی بتن
  • کارورزی آزمایشگاه تکنولوژی بتن
  • دانلود کارآموزی آزمایشگاه تکنولوژی بتن
  • دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه تکنولوژی بتن
  • دانلود گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن
  • خرید گزارش کارآموزی آ

کلیک برای خرید