تحقیق راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها

چکیده تحقیق: عنوان تحقیق «راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» است که با روش فراتحلیل (Meta-Analysis) انجام شده است. هدف فراتحلیل حاضر نیز به نتایج کلی و کاربردی از طریق ترکیب منابع و مطالعاتی است که در داخل کشور در زمینه «توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها»… …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 95

حجم فایل: 81 کیلوبایت

قیمت: 16000 تومان

چکیده تحقیق:

عنوان تحقیق «راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» است که با روش فراتحلیل (Meta-Analysis) انجام شده است.

هدف فراتحلیل حاضر نیز به نتایج کلی و کاربردی از طریق ترکیب منابع و مطالعاتی است که در داخل کشور در زمینه «توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» صورت گرفته است.

این فراتحلیل که از طریق بررسی و ارزیابی 48 اثر علمی انجام شد دو بُعد روش شناختی و محتوایی را مد نظر قرار داد. در بُعد روش شناختی نتایج نشان داد که مطالعات مورد بررسی در عین حال که انباشت خوبی از ایده های نظری و راهکارهای عملی را ارائه می کنند دارای اشکالات و نواقص متعددی هستند از جمله: عدم سازگاری بین اهداف، چارچوب نظری، روش تحقیق، نتایج و راهکارها- بدیهی بودن بسیاری از فرضیه ها- عدم استفاده از تکنیک های پیشرفته تجزیه و تحلیل- مناسب نبودن حجم نمونه – اتکا به روش های نظری و …

از جنبه محتوایی نیز این فراتحلیل پس از آسیب شناسی مختصر مطالعات و مشخص نمودن مشکلاتی چون عدم تناسب نتایج با اهداف پژوهش، ضعف ارتباط و تناسب راهکارها با هدف تحقیق و … در جستجوی تئوری مشترک و بنیادین تحقیق برآمد. در این بررسی مشخص گردید 6/39 آثار مبتنی بر تئوری جاذبه- دافعه و 4/37 درصد مبتنی بر آموزه های نظری مشابه و مرتبط با آن بوده اند. در درجه سوم 6/16 درصد آثار به سایر تئوریها تکیه کرده اند که آنها نیز عمدتاً تعارضی با گروه اول و دوم نداشته و به دلیل وسعت و قابلیت فراگیری که تئوری جاذبه- دافعه دارد می توان از آموزه های آنها چون مبحث «چرخش مغزها» به عنوان مکمل بهره گرفت.

در زمینه راهکارهای پیشنهادی، این تحقیق نشان داد که 72% از 255 پیشنهاد ارائه شده، غیر شفاف و کلی و تنها 28% آنها قابل اجرا و شفاف اند.

سپس این راهکارها به چهار سطح بین المللی، ملی (کلان) میانی (سازمانی) و خُرد (بازیگران) تقسیم گردید. در این میان تأکید اصلی محققان بر راهکارهای سطح ملی (جامعه – کشور- دولت) بوده است.

در بخش پیشنهادات تلاش شد ضمن استفاده از پیشنهادات محققان، الزامات اجرایی تئوری محوری تحقیق را در قالب پیشنهاد هفت سیاست و 9 برنامه عملی بیان کنیم.

فهرست سرفصلها:

چکیده تحقیق

فصل اول- کلیات وروش تحقیق

فصل دوم- بررسی ادبیات تحقیق

فصل سوم- یافته های پژوهشی

فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

پیوست ها

پیوست 1- تلخیص داده های روش شناسی و محتوایی

عبارات و واژگان کلیدی:

 • راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه
 • پیشگیری از فرار مغزها
 • نیروی انسانی نخبه
 • نخبگان کشور
 • جلوگیری از فرار نخبگان
 • فرار مغزها از کشور
 • راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه
 • روش فرا تحلیل
 • Meta Analysis
 • بررسی علل فرار مغزها
 • روش های نخبه پروری

کلیک برای خرید