دانلود گزارش کارآموزی جهاد کشاورزی

دانلود گزارش کارآموزی جهاد کشاورزی شهر ری تنظیمات کلی کمباین…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 52

حجم فایل: 88 کیلوبایت

قیمت: 6900 تومان

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

کارآموزی جهاد کشاورزی شهر ری تنظیمات کلی کمباین

فهرست مطالب

جهاد کشاورزی شهر ری

چکیده

فصل اول

کمباینها

کمباینها

انواع کمباین

کمباینهای زمینهای مسطح

کمباین اراضی شیبدار

کمباین کششی

کمباینهای خودرو

فصل دوم

تنظیمات کلی کمباین

تنظیمهای مقدماتی کمباین

سرعت مناسب کار

تنظیمات توصیه شده برای کمباین

کار در مزرعه و تنظیمات

عملکرد مناسب در مزرعه

قواعد کلی برای برداشت خوب با کمباین

کار و تنظیمات قسمت درو و خوراک دهنده

سرعت کمباین

ارتفاع درو

تنظیم شانه

موقعیت شانه در محصول ایستاده

وضعیت شانه در محصول خوابیده

تنظیمات مارپیچ انتقال دهنده

موقعیت مارپیچ نقاله

لخت کن مارپیچ نقاله

انگشتی های مارپیچ

تنظیمات مربوط به (پیک آپ) بلند کننده کمباین

الف- سرعت بلند کردن

تنظیمات مربوط به هد برداشت ذرت

موقعیت بلند کننده

سرعت حرکت کمباین

ارتفاع هِد کمباین

رئوس صفحات جمع کننده (نوکهای جمع کننده)

غلتک های ساقه

تیغه های پوست کن و سپرها

زنجیره های جمع کننده

صفحات رباینده (خوشه چین)

مارپیچ نقاله

فاصله ردیفها

تنظیمات مربوط به هد گیاهان ردیفی

سرعت رو به جلوی کمباین

سرعت نوار جمع کننده

ارتفاع برداشت

فاصله نوکهای جمع کننده

تنظیم های نقاله خوراک دهنده

تنظیم و عمل واحد کوبنده

قواعد کلی

عمل کوبیدن

(الف) کوبیدن بیش از حد

(ب) کوبیدن به اندازه

(ج) کوبیدن کمتر از اندازه

چگونه نحوه عمل کوبیدن را تشخیص دهیم

چگونه می توان اشکالات کوبیدن را برطرف کرد؟

کار و تنظمیات واحدهای بوجاری

تنظیم سرعت باد بزدن

تنظیم غربال کلش

تلفات دانه در قسمت بوجاری ممکن است به علت:

تنظیم غربال دانه

تعیین تلفات دانه

منشاهای تلفات دانه

تلفات در سکوی درو

تلفات پیش از برداشت

تلفات هد ذرت

تلفات قسمت بلند کننده ردیفهای درو شده پیک آپ

تلفات در جدا کننده ها و غربال کاه پران

تلفات در کفشکهای تمیز کننده

تلفات دانه در کوبنده ها

تلفات ناشی از ریزش دانه از روزنه ها و منافذ

نحوه اندازه گیری تلفات دانه

نحوه تشخیص تلفات قبل از درو

چگونه می توان تلفات کمباین را تعیین کرد؟

نحوه تعیین تلفات سکوی دروی کمباین

نحوه تعیین تلفات دانه در کوبنده ها

تعیین تلفات کمباینهایی که دارای جدا کننده ای با عرض متفاوت هستند

نحوه تشخیص و برآورد مقدار تلفات جدا کننده و کفشک تمیز کننده

منابع و مآخذ:

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت

(word) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است)

تعداد صفحات: 52

عبارات و واژگان کلیدی:

  • کارآموزی جهاد کشاورزی شهر ری تنظیمات کلی کمباین
  • تنظیمات کلی کمباین
  • جهاد کشاورزی شهر ری
  • کارآموزی
  • گزارش کارآموزی جهاد کشاورزی شهر ری تنظیمات کلی کمباین
  • کارورزی
  • دانلود کارآموزی جهاد کشاورزی
  • دانلود گزارش کارآموزی
  • دانلود گزارش کار
  • خرید گزارش کارآ

کلیک برای خرید