دانلود گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات جلسات دادگاهها

دانلود گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات جلسات دادگاههای حقوقی و جزائی کیفری…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: wordرر

تعداد صفحات: 184

حجم فایل: 227 کیلوبایت

قیمت: 11000 تومان

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

فهرست مطالب

گزارش اول تصادف رانندگی منجر به جرح غیرعمد و ایراد

(کیفری) بدنی غیرعمدی

2 گزارش دوم مطالبه حق بیمه و وجه نقد 6

(حقوقی)

3 گزارش سوم تخریب عمدی – تعدی و تمرد علیه مأمورین دولتی – 10

(کیفری) مشارکت در ضرب و جرح عمدی – تیراندازی و…

4 گزارش چهارم صدور یک فقره چک بلامحل به مبلغ 50 میلیون ریال 16

(کیفری)

5 گزارش پنجم تقاضای رسیدگی و خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و 21

(حقوقی) اجرت المثل ایام تصرف

6 گزارش ششم رانندگی بدون پروانه با قایق – صید غیرمجاز میگو 27

(کیفری)

7 گزارش هفتم حمل مشروبات الکلی و حمل و نگهداری مواد مخدر و 31

(کیفری) پرداخت رشوه به مأمورین انتظامی

8 گزارش هشتم صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق 36

(حقوقی) توافقی

شماره گزارش موضوع گزارش

9 گزارش نهم به کارگیری تبعه بیگانه فاقد پروانه کار 41

(کیفری)

10 گزارش دهم جعل و استفاده از سند مجعول 46

(کیفری)

11 گزارش یازدهم تقاضای الزام خوانده به تمکین عام و خاص و بازگشت 51

(حقوقی) به منزل مشترک

12 گزارش دوازدهم حضانت فرزندان 56

(حقوقی) (آرمان 13 ساله، آرمین 10 ساله)

13 گزارش سیزدهم شرب خمر – ایجاد مزاحمت – تخریب 61

(کیفری)

14 گزارش چهاردهم فرزند خواندگی 65

(حقوقی)

15 گزارش پانزدهم تخلیه و تحویل عین مستأجره بلحاظ انقضای مدت 70

(حقوقی)

16 گزارش شانزدهم سرقت منزل و مغازه 74

(کیفری)

شماره گزارش موضوع گزارش

17 گزارش هفدهم ثبت واقعه ازدواج 79

(حقوقی)

18 گزارش هجدهم تقاضای رسیدگی و صدور حکم حجر 83

(حقوقی)

19 گزارش نوزدهم خیانت در امانت – سرقت 87

(کیفری)

20 گزارش بیستم تحصیل مال از طریق نامشروع 92

(کیفری)

21 گزارش بیست ویکم الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند 98

(حقوقی) رسمی یک دستگاه خودرو پراید

22 گزارش بیست ودوم تهدید، ایجاد ضرب و شتم عمدی 104

(کیفری)

23 گزارش بیست وسوم مطالبه نفقه ایام گذشته به مبلغ شانزده میلیون ریال 110

(حقوقی)

24 گزارش بیست وچهارم تقاضای الزام خوانده به رفع تصرف ششدانگ یک 114

(حقوقی) قطعه زمین از موقوفه آب انبارها از پلاک 2941

شماره گزارش موضوع گزارش صفحه

25 گزارش بیست وپنجم ترک نفقه – ازدواج مجدد 120

(کیفری)

26 گزارش بیست وششم تعدیل اجاره بها و مطالبه اجور معوقه 124

(حقوقی)

27 گزارش بیست وهفتم مطالبه وجه سه فقره سفته به مبلغ هفتاد میلیون ریال 128

(حقوقی)

28 گزارش بیست وهشتم خرید و نگهداری 113 عدد آمپول روان گردان تمجیزک 134

(کیفری) و اعتیاد به تریاک

29 گزارش بیست ونهم اعاده حق کسب و پیشه و مطالبه آن 138

(حقوقی)

30 گزارش سی ام درگیری و اخلال در نظم عمومی و شرب خمر 143

(کیفری)

31 گزارش سی و یکم خرید و عرضه دارو بدون مجوزازوزارتخانه بهداشت 148

(کیفری)

32 گزارش سی و دوم تقاضای ضدور گواهی انحصار وراثت 152

(حقوقی)

ردیف شماره گزارش موضوع گزارش

33 گزارش سی و سوم قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف 156

(کیفری)

34 گزارش سی و چهارم حمل و نگهداری شیره تریاک و اعتیاد به شیره تریاک 160

(کیفری)

35 گزارش سی و پنجم تقاضای صدور گواهی رشد 164

(حقوقی)

36 گزارش سی و ششم خرید و فروش مال مسروقه و فروش مال مسروقه 168

(کیفری)

این فایل کاملا اصلاح شده و شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است)

تعداد صفحات: 184

عبارات و واژگان کلیدی:

  • مجموعه گزارشات جلسات دادگاههای حقوقی و جزایی دوره کارآموزی وکالت
  • گزارش کارورزی مجموعه گزارشات جلسات دادگاههای حقوقی و جزایی دوره کارآموزی وکالت
  • گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات جلسات دادگاههای حقوقی و جزایی دوره کارآموزی وکالت
  • پروژه کارآموزی گزارش

کلیک برای خرید