تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی در دانشجویان پسر رشته های فنی و هنر

تحقیق حاضر به مقایسه ویژگیهای شخصیتی مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته فنی مهندسی و رشته هنر میپردازد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر دانشگاه های سطح شهر تهران هستند که از بین آنها 198 نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفی از دو دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران انتخاب شدند. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 128

حجم فایل: 322 کیلوبایت

قیمت: 22000 تومان

فهرست مطالب:

فصل اول (کلیات پژوهش)

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

هدف پژوهش

سئوالات پژوهش

فصل دوم (پیشینه پژوهش)

هویت جنسی

پیدایی هویت جنسی

نظریه طرحواره جنسی

نقش یابی جنسی در اوایل کودکی

تاثیرات ژنتیکی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی

تاثیرات محیطی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی

هویت و رفتار جنسی در اواسط کودکی

تاثیرات فرهنگی بر نقش یابی جنسی در اواسط کودکی

نقش یابی جنسی در نوجوانی

هویت جنسی در میان سالی

کلیشه ها یا تصورات قالبی جنسیتی

تصورات قالبی جنسی

عقاید و رفتارهای قالبی مربوط به جنسیت در اوایل کودکی

عقاید جنسیت کلیشه ای در اواسط کودکی

تصورات قالبی و کلیشه ای در مورد زنان

ویژگی های جنس زن

ویژگی های جنس مرد

دیدگاه های کلیشه ای راجع به مردان

تغییرات نقش های مردان

عوامل موثر در تفویت تفاوت های زن و مرد

تفاوت های زن و مرد از لحاظ خلقی

نحوه برخورد با فشارهای روحی و عصبی

تفاوت های مرد و زن در کمک کردن به دیگران

نظریه طرحواره جنسیتی

سازماندهی طرحواره های جنسیتی

رشد طرحواره جنسیتی

زنان و اقلیت های قومی

حضور کمرنگ زنان در عرصه های مدیریتی

وجود نگاه های سنتی

زنان، جرم، خلافکاری

شیوه های سنجش مردانگی و زنانگی

مقیاس های نقش جنسیت مردانه و نقش جنسیت زنانه

تفسیر نره های مقیاس GM و GF

فصل سوم (روش شناسی پژوهش):

طرح تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه گیری

ابزارهای پژوهش

پایانی و اعتبار

فصل چهارم (نتایج)

الف: توصیف داده های آماری

ب: تحلیل داده آماری

فصل پنجم (بحث در نتایج)

بحث در نتایج

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع

پیوست

قسمتی از متن:

تحقیق حاضر به مقایسه ویژگیهای شخصیتی مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته فنی مهندسی و رشته هنر میپردازد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر دانشگاه های سطح شهر تهران هستند که از بین آنها 198 نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفی از دو دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران انتخاب شدند.

از مقیاس تکمیلی مردانگی و زنانگی آزمون MMPI-2 به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین دانشجویان رشته فنی مهندسی و دانشجویان رشته هنر از نظر میزان زنانگی و مردانگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همین طور بین دانشجویان مجرد و متاهل مورد بررسی تفاوت معنی داری دیده نشد.

بعلاوه بین دانشجویان کارشناسی و ارشد نیز از نظر میزان زنانگی و مردانگی رابطه تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین شاغلین رشته فنی مهندسی و شاغلین رشته هنر نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • هویت جنسی
  • نقش یابی جنسی در اوایل کودکی
  • تاثیرات ژنتیکی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی

کلیک برای خرید