بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی

هدف پژوهش حاضر، بررسی سطح سلامت روانی در خانواده های خلبانان نظامی و همچنین بررسی سطح سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با همسران افراد عادی، می باشد. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 216

حجم فایل: 1,037 کیلوبایت

قیمت: 36000 تومان

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: بیان مسأله

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

سؤالهای پژوهش

مفاهیم و متغیرهای عملیاتی

خلاصه فصل

فصل دوم: گستره نظری موضوع و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه

مبانی نظری

مفهوم سلامت

نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری

الگوهای سلامت

مقایسه الگوهای سلامت

ابعاد سلامت

سلامت روانی

مفهوم سلامت روانی در نظریه های مختلف

تعریف تنیدگی

تاریخچه تنیدگی

انواع تنیدگی

محرکهای تنیدگی زا

هزینه تنیدگی

منابع تنیدگی و زندگی حرفه ای

عوامل تنیدگی شغلی

مکانیزمهای تأثیر تنیدگی

واکنشهای جسمانی در مقابل تنیدگی

نشانگان سازگاری عمومی سلیه

ارتباط تنیدگی با بهداشت و سلامت روانی

آثار روانشناختی تنیدگی

تنیدگی و بیماریها

تنیدگی و رویدادهای زندگی

پیشگیری و درمان

کاهش تنیدگی در محیط کار

یافته های پژوهشی

پژوهشهای داخلی

پژوهشهای خارجی

خلاصه فصل

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

نوع پژوهش

جامعه آماری

گروه نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روشهای آماری

خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

یافته های توصیفی

یافته های استنباطی

یافته های جانبی

خلاصه فصل

فصل پنجم: تفسیر نتایج

مقدمه

تفسیر خلاصه ای از پژوهش

بحث و بررسی درباره یافته های پژوهشی

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

ضمائم

قسمتی از متن:

هدف پژوهش حاضر، بررسی سطح سلامت روانی در خانواده های خلبانان نظامی و همچنین بررسی سطح سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با همسران افراد عادی، می باشد.

در این پژوهش، عامل حرفه پر تنش خلبانی به عنوان متغیر پیش بین و سلامت روانی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند. جامعه پژوهش متشکل از 120 نفر از خانواده های خلبانان نظامی است که از این 120 نفر، 32 نفر را همسران و 86 نفر را فرزندان تشکیل می دهند و همچنین 30 نفر از همسران افراد عادی نیز جهت مقایسه با 30 نفر از همسران خلبانان نظامی از نظر سطح سلامت روانی، از جامعه در دسترس به گروه نمونه پژوهش اضافه گردید. اما در نهایت 148 پرسشنامه بازگردانده شده مورد تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفت.

پژوهش حاضر، یک پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه SCL-90-R و پرسشنامه مشخصات فردی -خانوادگی می باشد. این پژوهش در نهایت به شش سؤال اصلی پاسخ می دهد که این شش سؤال عبارتند از:

1-سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

2-سلامت روانی همسران افراد عادی در چه سطحی است؟

3-سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با سلامت روانی همسران افراد عادی در چه سطحی است؟

4-سلامت روانی فرزندان خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

5-سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با سلامت روانی فرزندان خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

6-سلامت روانی فرزندان دختر خلبانان نظامی در مقایسه با سلامت روانی فرزندان پسر خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

عبارات و واژگان کلیدی:

  • نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری
  • مفهوم سلامت روانی در نظریه های مختلف
  • واکنشهای جسمانی در مقابل تنیدگی

کلیک برای خرید