ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

تعاریف مدیریت غالباً اصالت را یا به فرد و گروه اجتماعی و یا به سازمان می دهند. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 98

حجم فایل: 549 کیلوبایت

قیمت: 18000 تومان

فهرست مطالب:

تشخیص مفاهیم

برنامه ریزی، نظارت بر اجرای برنامه ها

ارزشیابی از دوره های آموزشی

نحوه تهیه گزارش های مورد نیاز یک آموزشگاه

برقراری روابط انسانی و اصول ارتباطات

نظارت بر امور مالی آموزشگاه

تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوریهای مدیر

نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار

منابع

قسمتی از متن:

تعاریف مدیریت غالباً اصالت را یا به فرد و گروه اجتماعی و یا به سازمان می دهند. برای مثال: ” فالت ” (Follett) مدیریت را ” هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران ” می داند. این تعریف نه تنها با آموزشهای نظریه نئوکلاسیک همخوانی ندارد، بلکه می تواند برای توجیه یک نظام استثماری مورد استفاده قرار گیرد. در واقع این ذهنیت فلسفی و یا دیدگاه خاص گوینده است که تعریف او را با سوگیری مواجه می سازد. اصالت هم با فرد و هم با سازمان است ولی با توجه به نوع و ماهیت سازمان، تنها میزان اهمیت هر یک از آن دو فرق خواهد کرد. با در نظر گرفتن مطلب فوق، تعریفی از مدیریت در زیر ارائه می شود: ” مدیریت عبارت از توانایی پرورش و هماهنگ سازی فرآیند های خود رهبری اعضای سازمان در ارتباط و همسو با اهداف سازمان است. ” این تعریف بر چند پیش فرض زیر استوار است:

کارکنان قابلیت رشد شخصیو حرفه ای و نیز توانایی اداره کردن خویش را دارند.

کارآیی و اثر بخشیسازمان در گرو رشد و در نتیجه تلاش بیشتر کارکنان است.

سازمان و اهداف آنراهنمای عمل مدیریت و کارکنان است.

نقش مدیر یک نقش حرفه ایاست و نه صرفاً تجربه اندوزی در حین عمل.

مدیریت به عنوان یکفرآیند مشارکتی در نظر گرفته شده است. فرآیندی که نقش مدیر در آن کمرنگ است و بیشترنقش یک پشتیبان، تسهیل گر و هماهنگ کننده را دارد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • ارزشیابی مهارت شغلی
  • مهارت شغلی مدیر آموزشگاه
  • مدیر آموزشگاه

کلیک برای خرید