مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای دارای معلم مرد و زن

برای دست یافتن به نتایج مورد نظر در یادگیری، تعیین و طبقه بندی اهداف آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت برای طبقه بندی اهداف آموزشی طرح های مختلفی ارایه کرده اند. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 79

حجم فایل: 415 کیلوبایت

قیمت: 14000 تومان

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات طرح

مقدمه

هدف پژوهش

اهمیت و ضرورت پژوهش

فرضیه های پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعاریف عملیاتی

فصل دوم

مطالعات نظری

مقدمه

پیشینه تحقیق

آموزش و پرورش و تاریخچه آن در ایران

اهمیت آموزش و پرورش

اهداف آموزش و پرورش

مقاطع تحصیلی

مقطع ابتدایی

اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش دوره ابتدایی

اهداف دوره ابتدایی

ویژگیهای معلم دبستان

تاریخچه جنسیت

الگویابی جنسی

هویت، نقش و تفاوتهای جنسی

پیشرفت تحصیلی

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

سایر عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی

انگیزه و اثر آن در پیشرفت تحصیلی

معیارهای پیشرفت تحصیلی

آزمون معلم ساخته در مقابل آزمون تجاری

آزمون های پیشرفت در مقابل آزمون های استعداد

نقش معلم و جنسیت در آموزش و پرورش

تاثیر گرمی و صمیمیت معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموز

پیشینه پژوهش

جمع بندی پژوهش های مربوط به معلم مرد در دبستان

پژوهش های انجام شده درباره برتری معلم زن در دبستان

فصل سوم

روش شناسایی تحقیق

متدولوژیی

روش پژوهش

ابزار اندازه گیری

روش اجرای پژوهش

جامعه آماری پژوهش

نمونه و نحوه انتخاب آن

مدل های آماری

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل داده ها

توصیف داده ها

استنباط داده ها

فصل پنجم

نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت های پژوهش

پیشنهادها

فهرست منابع و مأخذ

قسمتی از متن:

برای دست یافتن به نتایج مورد نظر در یادگیری، تعیین و طبقه بندی اهداف آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت برای طبقه بندی اهداف آموزشی طرح های مختلفی ارایه کرده اند. یکی از طبقه بندی های مشهور در زمنیه اهداف آموزشی، طبقه بندی بلوم (1965) است. وی اهداف آموزشی را به سه حیطه «شناختی»، «عاطفی» و «روانی حرکتی» تقسیم می کند. حیطه شناختی شش طبقه دانش، نگهداری، کاربستن، تحلیل یا تجزیه، ترکیب و ارزشیابی را در بر می گیرد و حیطه عاطفی بیشتر با مقوله های انگیزشی و هیجانی، نگرش و قدردانی، ارزش دادن و نظایر آن سرو کار دارد. این طبقه بندی می تواند راهنمای تدریس و یادگیری باشد و می توان گفت که شناخت و عاطفه دو عنصر اساسی در یادگیری هستند.

اعتبار و ارزش بسیاری از پژوهش ها انجام شده در موقعیت های یادگیری به بررسی فرآیندهای شناختی در ارتباط با فرآیند انگیزشی دارد. عده زیادی از پژوهشگران فرآیندهای شناختی و انگیزشی دانش آموزان و رابطه آن ها را با عملکرد تحصیل را هم به صورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر مورد پژوهش قرار داده اند. مرتبط کردن پژوهش ها انجام شده بر روی انگیزش تحصیلی و مطالعات انجام شده بر روی شناخت دانش آموزان از کارهای مهم و ارزشمند روان شناسی تربیتی است (کرتور و دور کمپر 1985).

عبارات و واژگان کلیدی:

  • مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  • نقش معلم و جنسیت در اموزش و پرورش
  • عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی

کلیک برای خرید