مفاهیم نظری گزارشگری مالی

جهت دستیابی به استانداردهای حسابداری هماهنگ، وجود یک مجموعه پیوسته از “اهداف ” و “مبانی ” مرتبط که بتواند ماهیت، نحوه عمل و حدود گزارشگری مالی را مشخص کند لازم است. …

فرمت فایل دانلودی: DOC

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 78

حجم فایل: 467 کیلوبایت

قیمت: 14000 تومان

فهرست مطالب:

فصل اول هدف صورتهای مالی

استفاده کنندگان صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان

وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی

فصل دوم خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

کیفیت اهمیت

خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات

مربوط بودن

ارزش پیش بینی کنندگی و تأییدکنندگی

انتخاب خاصه

قابل اتکا بودن

بیان صادقانه

رجحان محتوا برشکل

بی طرفی

احتیاط

کامل بودن

خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات

قابل مقایسه بودن

ثبات رویه

افشائیات

قابل فهم بودن

ادغام و طبقه بندی اطلاعات

توان استفاده کنندگان

محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

موازنه بین خصوصیات کیفی

به موقع بودن

منفعت و هزینه

تصویر مطلوب

فصل سوم عناصر صورتهای مالی

داراییها

تعریف دارایی

حقوق و سایر راههای دستیابی مشروع

منافع اقتصادی آتی

کنترل توسط واحد تجاری

معاملات یا سایر رویدادهای گذشته

مخاطره

بدهیها

تعریف بدهی

تعهدات

معاملات یا سایر رویدادهای گذشته

سایر جنبه های داراییها و بدهیها

قرینه بودن داراییها و بدهیها

تهاتر داراییها و بدهیها

حقوق صاحبان سرمایه

درآمدها و هزینه ها

آورده و ستانده صاحبان سرمایه

فصل چهارم شناخت در صورتهای مالی

مراحل شناخت

معیارهای شناخت

شناخت اولیه

تجدید اندازه گیری

قطع شناخت

شناخت درآمد و هزینه

فرایند شناخت

رویدادهای گذشته

معاملات

رویدادهایی غیر از معاملات

قطع شناخت

شناخت درآمد و هزینه

شناخت درآمد

شناخت هزینه

کافی بودن شواهد

قابلیت اتکای کافی

اندازه گیری برحسب مبالغ پولی

ابهام درباره میزان منافع

وجود یک مبلغ حداقل

فصل پنجم اندازه گیری در صورتهای مالی

نظامهای اندازه گیری

بهای تمام شده تاریخی

ارزش جاری

تعدیل از بابت اثرات تورم عمومی

نتیجه گیری

فصل ششم نحوه ارائه اطلاعات در صورتهای مالی

ویژگیهای صورتهای مالی

ادغام اطلاعات

طبقه بندی

ارتباط متقابل صورتهای مالی

اجزای صورتهای مالی

صورتهای مالی اساسی

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

اطلاعات متمم

ترازنامه

صورتهای عملکرد مالی

صورت جریان وجوه نقد

انعطاف پذیری مالی

قسمتی از متن:

جهت دستیابی به استانداردهای حسابداری هماهنگ، وجود یک مجموعه پیوسته از “اهداف ” و “مبانی ” مرتبط که بتواند ماهیت، نحوه عمل و حدود گزارشگری مالی را مشخص کند لازم است. چنین مجموعه ای، همانند یک قانون پایه، در تدوین استانداردهای حسابداری و حل و فصل مسائلی که ممکن است در این راه پیش آید، ملاک عمل قرار خواهد گرفت. علاوه بر مزیت فوق، وجود یک مجموعه از مفاهیم نظری، به تعیین حدود قضاوت حرفه ای در تهیه صورتهای مالی و محدودکردن رویه های حسابداری به منظور افزایش قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی کمک خواهد کرد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • گزارشگری مالی
  • صورت های مالی
  • معاملات مالی

کلیک برای خرید