کاشت، داشت و برداشت زرشک

اعضاء مختلف درختچه زرشک (ریشه، پوست، ساقه، برگ ومیوه) ازنظرخواص طبی ودرمانی (مانندوجوداکسی آکانتین وبربرین درریشه) ومصارف خوراکی (طعامها، آشهاوغیره) وصنعتی (رنگرزی، تانن سازی، منبت کاری وخاتم سازی) وسایرمصارف آن (ازقبیل تهیه ژله، مرباوتهیه نوشابه ها) ازدیربازموردتوجه مردم ایران وسایرم…

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 78 کیلوبایت

قیمت: 6000 تومان

فهرست مطالب:

مقدمه

نام زرشک

دیدگاه یک بیگانه مقیم ایران

شربت زرشک

اندازه محصول زرشک درهکتار

انتخاب محل وخاک

روشهای تکثیروفصل کاشت

هرس

کاشت زرشک

برداشت زرشک

آبیاری وداشت زرشک

فایده های درخت زرشک ومیوه آن

آفات وبیماریهای مهم زرشک درایران

زرشک میزبان مرض زنگ گندم

زیست شناسی

قسمتی از متن:

اعضاء مختلف درختچه زرشک (ریشه، پوست، ساقه، برگ ومیوه) ازنظرخواص طبی ودرمانی (مانندوجوداکسی آکانتین وبربرین درریشه) ومصارف خوراکی (طعامها، آشهاوغیره) وصنعتی (رنگرزی، تانن سازی، منبت کاری وخاتم سازی) وسایرمصارف آن (ازقبیل تهیه ژله، مرباوتهیه نوشابه ها) ازدیربازموردتوجه مردم ایران وسایرملل بوده وهست. قدمت زرشک رابه دوره اثوسن نسبت می دهند1ودرایران هم ازسالیان قبل تابه امروزگیاه شناخته شده مردم بوده است. بطورطبیعی ووحشی درمناطق مختلف ایران می روید. تنهادراستان خراسان بصورت کاشته شده نوع بی دانه آن موردبررسی قرارداشته است ولی چندسالی است که به علت بالارفتن قیمت، کشت وپرورش آن بصورت یک گیاه اهلی بویژه درخراسان رونق گرفته است وبصورت منبع درآمدجدیدی برای کشاورزان وباغداران درآمده است. اهمیت وتوسعه روزافزون آن ایجاب می کندازطرف وزارت کشاورزی تحقیقاتی درزمینه های به نژادی وبه زراعی به عمل آید. آزمایشات وتحقیقات درزمینه های گوناگون مانندمیزان کودموردنیاز، شناخت واقعی آفات وبیماریهاوغیره بطورجدی صورت گیردتابتوان درآینده بابهبودکیفی وکمی آن، زرشک رادرزمره اقلام صادراتی محصولات غیرنفتی قرارداد، وازاین راه درتأمین ارزموردنیازکشورسهمی داشته باشد. فعلاً صادرات آن بطورمحدودودرسالهای 1345 بمقدار 98 کیلوگرم بهمراه سماق ودرسال 1360 بمیزان 550 کیلوگرم بخارج ازکشورصادرشده است.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • کاشت زرشک
  • مصرف زرشک
  • فایده های درخت زرشک

کلیک برای خرید