زنان و اشتغال

انسان به طور طبیعی، گرایش به رشد و تکامل دارد و اصیلترین تفاوت او با دیگر موجودات داشتن تفکر و خلاقیت است. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 68

حجم فایل: 365 کیلوبایت

قیمت: 13000 تومان

فهرست مطالب:

بیان مسئله پژوهش

اهمیت و ضرورت موضوع

اهداف پژوهش

فرضیه ها

معرفی انواع متغیرهای پژوهش

مقدمه

کار و شغل

تاریخچه اشتغال زنان در ایران

تاریخچه قا نون گذا ری درباره کا رگران زن در ایران

تاریخچه اشتغال زنان سطح بین المللی

دوره های صنعتی و زنان

نگا هی به ورود زنان به بخش تولید

زنان و توسعه

روان شنا سی اجتماعی ا شتغال زن

زن و خدمت اجتماعی

زن و مسائل اجتماعی معا صر

زنان و توسعه اقتصادی (نقش ا قتصادی زنان)

استقلال اقتصادی زنان

زنان و فعا لیت اتحادیه ای

شرا یط کار زنان

درآمد کار زنان

زنان و کار

کار زنان در داخل خانه

کار زنان در خارج خانه

زیان کار زنان

بررسی زمینه های نظری و تجربی موضوع زن و ا شتغا ل

تفاوت در دستمزدها

بی عدا لتی در کار زنان

لزوم کار برای زن

کیفیت زندگی شغلی و رضا یت از کار

موانع پیش روی زنان

عامل نامرئی توسعه زنان (عوامل ضمنی)

راه کار

وضع فعالیت زنان در کل کشور

منابع و مآخذ

قسمتی از متن:

انسان به طور طبیعی، گرایش به رشد و تکامل دارد و اصیلترین تفاوت او با دیگر موجودات داشتن تفکر و خلاقیت است. این انسان متفکر، علی القاعده می باید بر اساس تفکر علمی، روشهای نوین و شیوه های جدید در زندگی و محیط مادی اطراف خویش بیافریند. در نتیجه دینامیک بودن، آفریدن و خلق کردن و حرکت به سوی تکامل جزو ذاتی انسان است. به طور طبیعی از انسان انتظار رشد و تکامل می رود و اگر سکون و ایستایی بردوره ای از تاریخ بشرحاکمیت دارد و یامللی علی رغم تحولات توسعه صنعتی هنوز زندگی دوران معیشتی را سپری می کنند، بدون تردید موانعی در مقابل رشد و ترقی آنها وجود دارد.

با رفع این موانع و آماده سازی زمینه های رشد، جامعه باید در یک روند طبیعی به تحولات مادی و توسعه صنعتی نایل آمد. با توجه به این فرض انسان محور و کلید اصلی توسعه به شمار می آید.

یکی از موضوعات اساسی در برنامه ریزیهای خرد و کلان اقتصادی کشورها توجه به نیروی انسانی است چنانچه این نیروی انسانی ماهر و متخصص باشد، سهم زیادی را در رشد و توسعه خواهد داشت.

(زنان حدود نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند). نقش آنان عمدتاًدر برنامه های ملی و بین المللی، در رابطه با نحوه برخورد با مقاطع بحران اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری، در مناطق در حال پیشرفت نادیده گرفته شده است. بنابراین می توانند در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی سهیم بوده و با کسب آموزش در جهات مختلف، از جمله حرفه، در بالا بردن سطح تولید و بهره وری بیشتر از نظر اقتصادی و رشد و توسعه کشور سهم به سزایی را داشته باشند.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • شغل زنان
  • زن و خدمت اجتماعی
  • استقلال اقتصادی زنان

کلیک برای خرید