تحقیق حق شفعه در حقوق مدنی ایران

– تعریف حق شفعه حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصه فروخته شده یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق. م مقرر می دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 67

حجم فایل: 61 کیلوبایت

قیمت: 15000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبیری، رسالت اصلی مقاله، این است که به حوزه مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی پرداخته آن را در معرض نقد قرار می دهد، چون حقوق شهروندی در سایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت، جامه عمل خواهد پوشید. پیش از کاوش در ویژگی های… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 13 حجم فایل: 9 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و…

 • دانلود تحقیق با موضوع بررسی خودکشی در حقوق و حقوق جزای ایران، در قالب docx و در 95 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، الف) بیان مسأله، ب) سؤالات تحقیق، ج) فرضیات تحقیق، د) پیشینه تحقیق، ه) اهداف تحقیق، و) روش تحقیق، ز) ساماندهی تحقیق... … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 95 حجم فایل: 834 کیلوبایت قیمت: 37000 تومان دانلود تحقیق با موضوع بررسی خودکشی در حقوق و حقوق جزای ایران، در قالب docx و در 95 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده مقدمه الف) بیان مسأله ب) سؤالات تحقیق ج)…

 • چکیده نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 27 حجم فایل: 26 کیلوبایت قیمت: 9500 تومان چکیده نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد.…

 • مقدمه: نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست... … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 129 حجم فایل: 72 کیلوبایت قیمت: 16000 تومان مقدمه: نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که…

 • دانلود تحقیق با موضوع مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی در انجام معاملات، در قالب word و در 143 صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق: امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکت های تجاری و مدنی که در مقام نماینده… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 143 حجم فایل: 158 کیلوبایت قیمت: 15000 تومان دانلود تحقیق با موضوع مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی در انجام معاملات، در قالب word و در 143 صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق:…

پیشگفتار

الف – موضوع تحقیق

ب – هدف از انتخاب موضوع

ج – روش تحقیق

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول: کلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول: تاریخچه حق شفعه

بخش دوم: مفهوم حق شفعه

مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی

بخش سوم: اوصاف حق شفعه

مبحث اول: حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم: حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم: حق شفعه به ارث انتقال می یابد

مسائل:

مسأله اول: چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم: صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم: همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم: حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم: حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم: حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم: حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم: شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول: غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم: قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم: لزوم شرکت

استثناء بر شرط

شرط چهارم: محدود بودن شرکاء به دو نفر

شرط پنجم: انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

چند نکته

نکته اول: وقفی بودن حصه یکی از دو شریک

بند اول: دیدگاه فقها

بند دوم: دیدگاه قانونگذار

نکته دوم: خیاری بودن بیع

بند اول: دیدگاه فقها

بند دوم: دیدگاه قانونگذار

نکته سوم: بیع فضولی

نکته چهارم: اقاله بیع

نکته پنجم: فسخ بیع

فصل سوم: زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول: اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف: اسقاط حق پیش از بیع

ب: فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم: اسباب قهری زوال حق شفعه

الف: فوریت در حق شفعه

ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم: اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

شرایط شفیع

دعوای اخذ به شفعه

خلاصه و نتیجه گیری

فهرست منابع

مقدمه:

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف – تعریف حق شفعه

ب – اطراف حق شفعه

ج – فلسفه اخذ به شفعه

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

الف – تعریف حق شفعه

حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصه فروخته شده یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق. م مقرر می دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

ب – اطراف حق شفعه:

حق شفعه در حالت کلی سه طرف دارد:

1-) شریک باقی، که بعد از فروخته شدن مهم شریکش و پیدایش حق شفعه، شفیع نامیده می شود.

2) شریکی که فروشنده است و معمولا به عنوان بایع از اواسع برده می شود.

3) خریدار که در واقع شریک جدید است و اخذ به شفعه از مال او صورت می گیرد.

ج) فلسفه اخذ به شفعه

تاسیس حق شفعه؛ برای جبران ضرر ناشی از شریک است و همچنین برای جبران ضرر ناشی از تقسیم که بدین وسیله ملک شراکتی به استقلال می رسد. اخذ به شفعه ماهیتاً از ایقاعات است بنابراین فقط به اراده شفیع واقع می شود و رضای طرف دیگر مورد توجه نیست.

د) مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

به طوریکه می دانیم قاعده این است که در حقوق مدنی مالکیتها محترم باشد و کسی حق تعرض به مالکیت دیگری را نداشته باشد لیکن حق شفعه مخالف این رو به طبیعی است. به تعبیر دقیق تر حق شفعه هم مخالف قاعده تسلیط و هم مخالف اصل عدم ولایت می باشد. «اصل عدم ولایت مردم در حقوق خصوصی» یکی از قواعد مسلم در حقوق مدنی است یعنی کسی در حقوق خصوصی دیگران حق دخل و تصرف ندارد و اصولاً هیچکس تحت ولایت دیگری نیست؛ به استثنای صغار یا محجورینی که حجرشان متصل به صغر است که این امر در قانون متکی به نص است. بنابراین، به دلیل خلاف قاعده بودن این حق، مقررات اخذ به شفعه تفسیر مفیق می شوند یعنی در اجرای آن همواره به موارد منصوص و متقین اکتفا می کنیم. به عبارت دیگر در مورد تردید در اجرا یا عدم اجرای مقررات این حق، اصل عدم را اجرا می کنیم چون وجوب اجرا وجوب این حق مستلزم اثبات است.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • حق شفعه
 • تاریخچه حق شفعه
 • تعریف حق شفعه
 • مفهوم لغوی حق شفعه
 • تحقیق در رابطه با حق شفعه
 • تحقیق رشته حقوق
 • اوصاف حق شفعه

کلیک برای خرید