تحقیق انعقاد قراردادهای الکترونیکی

انعقاد قراردادهای الکترونیکی قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی (الکترونیکی که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از ((داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی، یعنی قراردادهای…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 78

حجم فایل: 42 کیلوبایت

قیمت: 15000 تومان

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول: انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی

گفتار دوم: انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

1) اشکال تشریفات

(1 -1) صراحت در بیان قصه

(1 -2) شرط قبض مال موضوع قرارداد

(1 – 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

(1 -4) تنظیم سند رسمی

2) تأمین تشریفات با داده پیام

(2- 1) شرط صراحت

(2 -2) شرط قبض مال موضوع تعهد

(2- 3) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی

(2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مکان موضوع عقد

گفتار اول: سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم: سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

(1- 1) زمان دریافت

(1 -2) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم: قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول: چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی

گفتار دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیکی

(1- 1) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی

(1 -2) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی (الکترونیکی که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از ((داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد. انعقاد قراردادهای الکترونیکی، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست. زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است. بنابراین، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران ((داده پیام)) عبارت است از ((هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره، یا پردازش می شود)). در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها..

1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد

2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان

3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی

فصل اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

اعتبار هر بیان منوط به به جمع شرایط صحت آن است ماده 190 قانون مدنی قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پیمانها می داند. در عقود تشریفاتی شرایطی بر موارد مذکور افزوده شده یا آن که بیان قصد تابع منوط و تشریفات خاص می گردد از آنجا که انعقاد الکترونیکی کلیه قراردادها اعم از رضایی و تشریفاتی، می تواند مطلوب باشد بررسی اعتبار و مکان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محیط الکترونیکی ضروری است.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • قرارداد الکترونیکی
  • انعقاد قرارداد
  • انعقاد قرارداد الکترونیکی
  • اعتبار قراردادها
  • قراردادهای رضایی
  • قراردادهای تشریفاتی

کلیک برای خرید